12 Temmuz 2012 Perşembe

BES'e Devlet Katkısı /Mehmet Fatih GELERİ

BES'e Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunla getirilen yeni düzenlemeler ise 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Bireysel emeklilik sistemine ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı paylarının belgeleri indirim konusu yapılıyor ve Bireysel emeklilik için ödenen primlerin % 10’u, Şahıs sigorta primleri için % 5’i matrahtan indirilerek kişinin ücretine yansıtılıyordu. Yansıtılan bu tutar asgari ücretin yıllık tutarıyla sınırlıydı.

2013 yılından itibaren Bireysel emeklilik sistemi katılım payları vergi matrahından indirilmeyecek. Bireysel emeklilik sistemi katılım payının % 25'i kadar devlet teşviki verilecek. Yapılacak Devlet katkısı tutarı yine asgari ücretin yıllık brüt tutarıyla sınırlı olacak.

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının % 25 ine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır. Devlet katkısı, Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir.

Şu kadar ki, bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

a) En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin % 15,

b) En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin % 35,

c) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin % 60,

Emeklilik Durumunda da % 100'üne Sahip Olabilecek.

Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır.

Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecek. Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten ilgili hesaba ödenecek.

Hayat ve şahıs sigorta poliçelerine dair ödenen primlerin ücret matrahından indirebilecek kısmı ücretin % 5’inden, % 15’ine yükseltilmiştir. İndirim tutarı yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Katılımcıların, bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı nedeniyle vergi yükümlüğü doğmamasını amaçlayan kanuna göre, bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak.

Diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı paylarına ait belgelerin işyerine verilmesi uygulamasına son verilmesi nedeni ile söz konusu primlerin birden fazla işyerinden ücret alınması ve yıllık beyanname verilmesi durumunda %15’i yıllık olarak verilen beyannamede indirim konusu yapılabilecektir. Şahıs sigortalarına ödenen primlerinin beyanname üzerinden indirilme oranı % 5’ten % 15’e yükseltildi ve bireysel emeklilik primleri bu uygulamanın dışında bırakıldı.

Emekli Olma Şartları

4632 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yapılan Değişiklikle; Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacaktır.
Sistemden Çıkma

Devlet Sistemden çıkışları engellemek için; 29.5.2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde birikimlerini alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıranlar 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı avantajından faydalandırılmayacaktır.

01/01/2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye, fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere;

a) Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,

b) Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,

c) Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl,
süre eklenir.

Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı