HÜRİYET

Facebook Takip Etmek İçin Beğen

8 Ocak 2012 Pazar

TFRS-TMS (IFRS-IAS) Açısından, VUK-TDMS-TDHP’ye Göre Temel Değerleme Farklılıkları

TFRS-TMS (IFRS-IAS) Açısından, VUK-TDMS-TDHP’ye Göre Temel Değerleme Farklılıkları


Bilindiği üzere, yeni Türk Ticaret Kanununda; gerçek ve tüzel kişi tacirlerin (tüm şirketlerin), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS / TFRS) özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS / TMS) tabi olması öngörülmüştür.

Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında söz konusu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS / TMS) belirli sınırlamalarla KOBİ’ler içinde uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, işletmeler muhasebe kayıtlarını ve dolayısıyla bu kayıtlar üzerinden hazırlanacak finansal tablolarını 01.01.2013 tarihi itibariyle Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun biçimde Kaydetmek-Düzenlemek-

Raporlamak zorundadırlar. Halen şirketlerin, mevcut Tek Düzen Hesap Planı üzerinden ürettikleri finansal tabloların muhasebe kayıtlarının, 01.01.2013 tarihi itibariyle Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Ancak, TFRS / TMS ve IFRS / IAS a göre hazırlanacak finansal tabloların bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanması bir zorunluluktur.

Bu nedenle 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak finansal tablolar 31.12.2012 tarihli finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak hazırlanıp sunulacaktır. Bu nedenle tüm kesimlerin 01.01.2012 tarihinden itibaren TFRS / TMS uygulamasına yönelik hazırlıklarını süratle tamamlamaları yararlı olacaktır.

Türkiye’de ticari yaşamın tüm kurallarının gözden geçirilerek yeniden düzenlendiği de dikkate alındığında, tüm şirketlerin 2012 yılı başından itibaren bu düzenlemelere uyum sağlaması ve hazırlıkların buna göre yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda TFRS-TMS (IFRS-IAS) açısından, VUK-TDMS-TDHP’ye göre temel değerleme farklılıkları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

.TFRS-TMS (IFRS-IAS) AÇISINDAN, VUK-TDMS-TDHP’YE GÖRE TEMEL DEĞERLEME FARKLILIKLARI
HESAPLAR VERGİ USUL KANUNU- TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ- TEKDÜZEN HESAP PLANI   TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI – TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)  
KASA-Nakit paralar yer alır. Türk Lirası itibari değer üzerinden, yabancı paralar ise değerleme kuru ile değerlenerek gösterilir.  (VUK-280, 284).-Değerleme farkları 646-Kambiyo Karları / 656-Kambiyo Zararları hesaplarına aktarılır. -Nakit paraların nasıl değerleneceğine dair özel bir hüküm yoktur.-Değerleme, yabancı paralar bakımından VUK’da olduğu gibi değerleme kuru ile yapılır. 
ALINAN ÇEKLER-Türk Lirası cinsinden olanlar itibari değer üzerinden, yabancı para cinsinden olanlar ise değerleme kuru ile değerlenerek gösterilir. (VUK-266, 280).-Vadesi gelmiş ancak henüz tahsil edilmemiş çekler 101-Alınan Çekler hesabında izlenir.-Çek vadeli ise 121-Alacak Senetleri hesabına aktarılır. Ancak yaygın uygulama 101-Alınan Çekler hesabında veya nazım hesaplarda izleme yönündedir.

 
-Türk Lirası cinsinden olanların nasıl değerleneceğine dair özel bir hüküm yoktur.-Değerleme, yabancı paralar bakımından VUK’da olduğu gibi değerleme kuru ile yapılır.-Vadesi gelen ve gelmeyen çeklerin ayrımının yapılması gerekir.

-Vadesi gelmemiş olanlar mutlaka 101 hesaptan 121 hesaba aktarılır.
BANKALAR-Bankadaki paralar kayıtlı değeri üzerinden değerlenir.-Mevduatlar vadeli ise, 181-Gelir Tahakkukları hesabına faiz tahakkuku yapılarak 642-Faiz Gelirleri hesabına gelir yazılır.-Aynı işlem repo hesapları için de yapılır. (VUK-280, 281).-VUK’a benzer işlem yapılmaktadır. Ancak faiz gelirleri tahakkuk tutarı anaparanın üzerine ilave edilir. (102/181) (TMS-1)
-A ve B tipi likit fon yatırım araçları VUK-TDHP’da 102 hesapta gösterilmişse, 118 hesaba çekilir. (118/102)
VERİLEN ÇEKLER-Vadesi gelmeyen verilen çeklerin 321-Borç Senetleri, vadesi gelenlerin 103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) hesabında izlenmesi gerekir.-Uygulamada tamamının 103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) hesabında izlendiği görülmektedir.-Vadesi gelenler 103’de, gelmeyenler ise 321’de izlenir.-VUK’da vadesi gelmeyenlerden 103’te izlenenler ters kayıtla 321 hesaba aktarılır. (103/321)
MENKUL KIYMETLER-110-Hisse Senetleri, 111-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları, 112-kamu Kesim Tahvil senet ve Bonoları, 118-Diğer Menkul Kıymetler hesaplarında izlenir.-Menkul kıymetler “alış bedeli” ile değerlendirilir. (VUK-279).-Finansal varlıklar; Alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklar, Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, Kredi ve alacaklar, Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. (TMS 32, 39 ; TFRS 7).-110-Hisse senetleri hesabı Alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklar sınıflamasına girerken, 111-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları ile 112-kamu Kesim Tahvil senet ve Bonoları hesapları vadeleri ve alınış amaçlarına göre her üç gruba da girmektedir.-Finansal varlıklar ölçülebiliyorsa gerçeğe uygun değerle değerlendirilir. (TMS-39)

 
ALACAKLAR VE REESKONT UYGULAMASI-Alacaklar başta alıcılar olmak üzere kayıtlı değeri ile değerlenir.-Senetli ve senetsiz yabancı para cinsinden olan alacaklar ortaya çıktıklarında cari kur üzerinden, dönem sonlarında ise değerleme kuru üzerinden değerlendirilir. (VUK-280).-Reeskont isteğe bağlı ve sadece senetli alacaklar için geçerlidir.

-Reeskont uygulamasında, alacak senedinde faiz oranı açıklanmışsa bu oran, açıklanmamışsa Merkez Bankası ıskonto oranı uygulanır. (VUK-281).

-Hesaplanan reeskontlar 657-Reeskont Faiz Giderleri karşılığında, 122-Alacak Senetleri Reeskont hesabında izlenir.

-Bir sonraki dönemde 122-Alacak Senetleri Reeskont hesabı, 647-Reeskont Faiz Gelirleri hesabı karşılığında kapatılır.

 
-Alacaklar gerçeğe uygun değerle ölçülebilir ve muhasebeleştirilmede ıskonto edilmiş tutarın kaydedilmesi esastır.-Çeşitli alacakların içinde bulunan ve ilişkili taraflara ait olanlar “ilişkili taraftan alacaklar” hesabının altına kaydedilir. (131-Ortaklardan Alacaklar / 120-Alıcılar).
-Tüm alacaklar reeskonta tabidir. (SPK uygulamasında üç aydan uzun vadeli olanlar). Vadeli alacaklar gerçeğe uygun değeri ile (ıskonto edilmiş) raporlanır. (657-Reeskont Faiz Giderleri / 122)-Alacak Senetleri Reeskontu (TMS-39).
-Reeskont işlemi iç verim oranı yöntemine göre hesaplanmış etkin faiz hesaplanarak yapılır.(TMS-39)
-Bu esasa göre bulunan tutar, VUK’na göre yapılan işleme göre bulunan değer dikkate alınarak düzeltilir.

 
ŞÜPHELİ ALACAKLAR-Alacağın şüpheli hale gelmesi için, alacağın mutlaka ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.-Şüpheli alacak karşılığı ayırmak için alacağın dava ve icra safhasında olması gerekir. (VUK-323).-Şüpheli alacak haline dönüştüğü halde, döneminde karşılık ayrılmamışsa, sonradan karşılık ayrılması haline KKEG niteliğindedir.

-128-Şüpheli Ticari Alacaklar / 120-Alıcılar ve 654-Karşılık Giderleri / 129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesaplarında izlenir.

 
-Tahsil edilemeyeceği düşünülen her türlü alacak için karşılık ayrılır.  İşletmenin takdir hakkı bulunmaktadır.-128-Şüpheli Ticari Alacaklar / 120-Alıcılar ve 770-632-Genel Yönetim Giderleri / 129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesaplarında izlenir.
- Karşılık giderleri VUK’taki gibi 654-Karşılık Giderleri hesabına değil, 770-632-Genel Yönetim Giderleri hesabına aktartılır.
- Geçmiş döneme ait oluşan şüpheli alacak tutarı, cari dönem mali tablosu hazırlanırken 120-Alıcılar hesaba aktarılır ve daha sonra 580-Geçmiş Dönem Zararları hesabına kaydedilir.
STOKLAR-IA-Stoklar, 150-İlk Madde ve Malzeme, 151-Yarı Mamuller-Üretim, 152-Mamuller, 153-Ticari Mallar, 157-Diğer Stoklar, 159-Verilen Sipariş Avansları hesaplarında izlenir.
- Stoklar satın alma ve üretim maliyetleri ile değerlenir. (VUK-275).
- Değeri düşen emtia emsal bedeli ile değerlenir. Takdir komisyonu kararına göre fark gider yazılır. (VUK-278).- Emtia maliyet bedeli ile değerlenir. (VUK-274).
- Satın alınan malın satın alma maliyetine, nakliye, gümrük, alış komisyonu, taşıma sigortaları gibi giderler eklenir.
- İndirilemez nitelikteki KDV’ler maliyetin bir unsurudur.
- Direkt faiz ve kur farkları, mal aktife girinceye kadar ödenmiş ise maliyete ilave edilir. Mal aktife girdikten sonra yapılan ödemelerin maliyete ve giderlere intikali ihtiyaridir.(VUK-275).
- Stok değerlemesinde fiili maliyet esastır. Ancak FIFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemleri de kullanılır. 
A-Stokların maliyetini; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler içerir. (TMS-2).-Değerleme gününde maliyet bedeline göre satılabilir veya yeniden satın alınan fiyatında düşüklük tespit ediliyor ise düşük değer ile değerleme yapılır.
-Düşük değer, maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerin daha düşük olanıdır. (NGD= Tahmini satış fiyatı – tahmini tamamlanma maliyeti)
-Ticari malları içinde kullanılamayan ve pazarda satılamayacak değeri düşen malları varsa bunun için stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. (620-Satılan Mamuller Maliyeti, 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti / 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-).
- Finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmaz. (TMS-2). VUK’na göre varsa yansıtılanlar geri çekilir. (660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri / 150-İlk Madde ve Malzeme, 620-Satılan Mamuller Maliyeti, 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti)
- Ancak, özellikli varlık niteliğindeki zorunlu olarak uzun süren yapım işlerinde finansman giderleri maliyete yansıtılır. (Uçak, gemi yapımı, yap-sat inşaat işleri vb.) (TMS-23). 
     

 

STOKLAR-II
B-Stoklarda meydana gelen değer kayıpları 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) hesabında izlenir.-Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde 654-Karşılık Giderleri Hesabı karşılığında 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) hesabında izlenir.-Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ve/veya satılması halinde ilgili stok hesabı karşılığında 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabında muhasebeleştirilir.B-Mal vadeli alındığında, normal fiyat ile vadeli fiyat arasındaki fark finansman gideri sayılır. (UMS-2.18) Burada alım işlemi ile finansman işleminin birlikte yapıldığı kabul edilmektedir.
- Erken ödeme ıskontosu alındığı taktirde, bu tutarlar maliyet ile ilişkilendirilmez, doğrudan gelir yazılır.
- Stokların değerlemesinde FIFO ve ortalama maliyet yöntemleri temel alınmaktadır.
- TMS, maliyete yakın olması nedeniyle perakende yöntemi ve standart maliyet yöntemlerinin kullanılmasına izin vermektedir. (TMS-2.21)
-Perakende değerleme yönteminde stok maliyeti stokların satış değerinden, o stok grubunun brüt kar marjının düşülmesiyle bulunur. (TMS-2.22)
STOKLAR-IIIC-Özel mallar için de gerçek parti maliyet yöntemi kullanılır. (TMS-2.23)
- Benzer özellik ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi uygulanır.
- Tür ve kullanım alanları farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama yöntemi kullanılabilir. (TMS-2.25)
- Değeri düşen stoklar için takdir komisyonundan karar alınarak stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılıp gider yazılır. (TMS-2.29)
CANLI VARLIKLAR-TDMS’de canlı varlıklara ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.-Zirai mahsuller ve hayvanlar maliyet bedeli ile değerlendirilir. Maliyet bedelinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda emsal bedeli ile değerlendirilir. (VUK-276, 277)-Canlı varlıkların maliyetini, tüm elde etme maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve canlı varlıkların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler içerir. Tarımsal ürünler gerçeğe uygun değer ile kayıtlara alınır.-Canlı bir varlığın gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülerek il kayda alınış sırasında doğan kazanç veya zarar veya daha sonra gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülerek bulunan değerde meydana gelecek bir değişme, ortaya çıktığı dönemde gelir veya gider olarak kaydedilir. (TMS-41).-Canlı varlıklarda gerçeğe uygun değerin belirlenememesi durumunda, canlı varlık maliyet bedeli ile kayıtlanır ve maliyet bedelinden birikmiş amortismanlar ve değer azalışları düşüldükten sonraki değer ile değerlenir. (TMS-41).

 
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ-170-178-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabında izlenir.-Yıllara sari sözleşmelerden kaynaklanan gelir ve giderler projenin bittiği dönemde gelirleştirilir ve giderleştirilir.-İşletmenin üstlendiği inşaat ve onarım işleri ile ilgili giderleri, 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı ve faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden bu inşaat ve onarıma düşen ortak gider payları ise “751, 761, 771 ve 781” kod numaralı yansıtma hesaplarının alacağı karşılığında bu hesaplara borç kaydedilir.

-Bu hesaplarda oluşan maliyet, geçici kabul yapıldığında 622- Satılan Hizmet Maliyeti hesabına devredilir. Dönem gideri niteliğinde olanlar ise 63-Faaliyet Giderleri hesaplarına devredilir. (GVK-44).

-Geçici kabulün yapıldığı dönemden sonra ortaya çıkan gelir ve giderler ortaya çıktığı dönemde 649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar veya 659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesaplarında izlenir. (GVK-44).

 
-Yıllara sari sözleşmelerden kaynaklanan gelir ve giderler projenin bittiği dönemde değil, tamamlanma derecesi dikkate alınarak ilgili dönemde gelirleştirilir ve giderleştirilir. (TMS-11)-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyleri esas alınarak, maliyetler ve gelirler inşaat işlerinin gerçekleştiği hesap dönemlerine dağıtılır. (TMS-11).-İnşaat sözleşmeleri “sabit fiyatlı sözleşme” ve “maliyet artı kar sözleşmesi” olarak sınıflandırılır. Bazı sözleşmeler, her ikisinin de özelliklerini birlikte taşıyabilirler.

-Sözleşme maliyetleri; doğrudan ilişkili maliyetler, işle ilişkisi kurulabilen maliyetler ve müşteriye yüklenebilecek diğer maliyetlerden oluşur.

-İnşaat gelirleri; başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış gelir tutarından, gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlardan ve güvenilir biçimde ölçülebilir olanlardan oluşur. (TMS-11).

-Sözleşme maliyetleri ve sözleşme gelirleri güvenilir olarak ölçülebildiği sürece, sözleşme gelirleri ve sözleşme maliyetleri işin tamamlanma düzeyine (yüzdesine) göre sonuç hesaplarına yansıtılır.

 
İŞTİRAKLER-242-İştirakler hesabında izlenir.-İştirakler alış veya maliyet değeri ile kaydedilir.-Borsada işlem görenler borsa değeri ile borsada işlem görmeyenler ise (izin veriliyorsa) enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedeli değerlenir. (VUK-279).-İştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklık niteliğinde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmelerdir. (TMS-28).-İştirakler satılmaya hazır, ticari amaçlı ve/veya vadesine kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılır.-Önemli etkinlik taşıyan iştirakler, konsolide finansal tablolarda öz kaynak yöntemine göre değerlenir.

-İştirakler piyasa değeri veya elde etme maliyetinin düşük olanı ile değerlenir. (TMS-28, 39).

 
BAĞLI ORTAKLIKLAR-245-Bağlı Ortaklıklar hesabında izlenir.-İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına, veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştirakler bağlı ortaklıktır.-Bağlı ortaklıklar alış veya maliyet değeri ile kaydedilir.

-Borsada işlem görenler borsa değeri ile borsada işlem görmeyenler ise (izin veriliyorsa) enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedeli ile değerlenir. (VUK-279).

-Bağlı ortaklıklar konsolide edilmemektedir.

 
-Bağlı ortaklık, işletmenin adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmelerde dahil olmak üzere, (ana ortaklık olarak bilinen) başka bir işletme tarafından kontrol edilen işletmelerdir. (TMS-28).-Bağlı ortaklıklar piyasa değeri veya elde etme maliyetinin düşük olanı ile değerlenir. (TMS-28, 39)-Ana ortaklık, kontrolü altındaki bağlı ortaklıkları kendi finansal tablolarında konsolide etmek zorundadır. (TMS-27).
MADDİ DURAN VARLIKLAR-I-Maddi Duran Varlıklar 250 ile 259 arası hesaplarda izlenir.-Maddi Duran Varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. Piyasa değeri esas alınarak değerleme yapılamaz.
-MDV’ın alımı sırasında ileride yapılması muhtemel harcamalar yapıldığı zaman maliyete ilave edilir veya tamir, bakım, onarım harcamaları kapsamında değerlendirilerek gider veya maliyet olarak dikkate alınır.
-Vade farkı, kur farkı ve faizler aktifleşme döneminin sonuna kadar maliyete dahil edilir.
-Aynı ödemeler için sonraki yıllarda seçimlik hakkı vardır.
-Alınan sübvansiyonlar gelir yazılır.
-Amortisman için normal, hızlandırılmış ve fevkalade yöntemleri vardır. Faydalı ömür tebliğlerle belirlenmiştir.
-Kıst uygulaması sadece binek otomobiller için geçerli olup, diğer sabit kıymetler için uygulanmaz. (VUK-269, 270, 272, 273, 313-321).
A-Maddi duran varlık ile ilgilendirilebilen her türlü maliyet (satın alma bedeli, nakliye, indirilemez nitelikli vergiler) aktifleştirilir. (TMS- 16, 17)-Maddi duran varlıklar alternatif yönteme göre endekslenmiş maliyet bedeli ile değerlendirilir. (Rayiç değer).
-Maddi duran varlığın alımı sırasında belirli olan ve ileriye dönük olan yükümlülükler, masraflar, varlığın maliyetine eklenir. (TMS-37) Ancak bu ekleme işlemi yapılırken doğacak masraflar bugüne indirgenerek maliyete eklenir.
-Maddi duran varlıkların maliyeti oluşurken (özellikli varlıklar hariç) vade farkı, kur farkı ve faiz olarak ödenen tutarlar, stoklarda olduğu gibi maliyete dahil edilmeyerek gider yazılır. (780-Finansman Giderleri).
- Stoklarda olduğu gibi yapımı uzun süren varlıklarda finansman giderleri aktifleştirilebilir.
- Vadeli olarak alınan maddi duran varlıklar, bugünkü değerlerine indirgenerek maliyet oluşturulur.
MADDİ DURAN VARLIKLAR-IIB- Teşvikli olarak alınan bir varlık varsa, alınan sübvansiyonlar varlığın defter değerinden düşülür. (TMS-20)
- Amortisman uygulamasında varlığın ekonomik ömrü ile faydalı ömrü birbirinden ayrılmıştır.
- Faydalı ömür işletme tarafından belirlenir ve amortisman buna göre ayrılır.
- Toplu sabit kıymet alımlarında her bir kıymet için ayrı amortisman oranı uygulanır. (Otel vb.)
- Araziyle birlikte alınan binada, binanın değeri ayrıca hesaplanarak amortisman ona göre ayrılır.
- Maddi duran varlığın alım tarihi dikkate alınarak kıst amortisman uygulaması yapılır.
MADDİ DURAN VARLIKLAR-IIIC- MDV’ın değeri her hesap döneminde gözden geçirilerek faydalı ömür buna göre belirlenir. (TMS-16).
- MDV’ler maliyet bedeline göre, daha yüksek bir değer olan gerçeğe uygun değer ile yeniden değerlenebilir. (UMS-16.31) Gerçeğe uygun değer, sabit kıymetin piyasa koşullarında satılması halinde beklenen fiyattır. (Piyasa Rayici).- Bu şekilde yapılan değerleme ile sabit kıymetin kayıtlı değeri arasında olumlu fark varsa, bu tutar öz kaynaklar altında yeniden değerleme fonuna kaydedilir.-Gelecek dönemde değer kaybı olursa bu fondan düşülür.
- Ancak yeniden değerlemeye göre varlığın maliyetinde birkayıp oluşmuşsa bu tutar gider yazılır. (TMS-16, 40)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260-264 ve 267-269 grubu hesaplarda izlenir.-Maddi olmayan duran varlıkların bir bölümünün (haklar, şerefiyeler) değişim değerleri söz konusu olabilirken, aktifleştirilmiş giderlerin değişim değeri bulunmaz.-Maddi olmayan duran varlıklardan değişim değeri olanlar maliyet bedeli ile değişim değeri olmayanlar ise kayıtlı değerleri üzerinden izlenir. (VUK-269).

-Şerefiyeler kayıtlı değerleri ile değerlenir. (VUK-282).

-Amortisman ayırmada normal ve azalan bakiyeler yöntemi uygulanır.

-Finansal tablolarda gösterilmesi, stoklar ve maddi duran varlıklarda olduğu gibidir.

 
- İşletme bünyesinde yapılan araştırma giderleri gider yazılır. Geliştirme giderleri ise maliyete eklenerek aktifleştirilir.
- Kurumlar Vergisi Kanunu ve ARGE yasası çerçevesinde yapılan harcamaların tamamı matrahtan düşülür ve aynı zamanda amortismana tabi tutulur.
- TFRS’ye göre, Maddi Olmayan Duran Varlıkların amortismanında isim hakkı, miktar üzerinden ödenen patent gibi durumlarda üretime bağlı amortisman yöntemi kullanılır. Diğer durumlarda VUK’da olduğu gibi normal ve azalan bakiyeler yöntemi uygulanır.
- İşletmenin kendi bünyesinde yarattığı Maddi Olmayan Duran Varlıkların harcamaları aktifleştirilemeyip gider yazılır. (TMS-38).
-Şerefiyeler değer düşüklüğü testine tabi tutulur ve değeri düştüğü zaman değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekir. (TMS-36).
     

BORÇLAR VE REESKONT UYGULAMASI
-Borçlar başta satıcılar olmak üzere kayıtlı değeri ile değerlenir.-Senetli ve senetsiz yabancı para cinsinden olan borçlar ortaya çıktıklarında cari kur üzerinden, dönem sonlarında ise değerleme kuru üzerinden değerlendirilir. (VUK-280).-Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. (VUK-285).

-Reeskont uygulamasında, borç senedinde faiz oranı açıklanmışsa bu oran, açıklanmamışsa Merkez Bankası ıskonto oranı uygulanır. (VUK-285).

-Hesaplanan reeskontlar 647-Reeskont Faiz Gelirleri karşılığında, 322-Borç Senetleri Reeskont hesabında izlenir.

-Bir sonraki dönemde 322-Borç Senetleri Reeskont hesabı, 657-Reeskont Faiz Giderleri hesabı karşılığında kapatılır.

 
-Borçlar gerçeğe uygun değerle ölçülebilir ve muhasebeleştirilmede ıskonto edilmiş tutarın kaydedilmesi esastır.-Çeşitli borçlar içinde bulunan ve ilişkili taraflara ait olanlar “ilişkili taraflara borçlar” hesabının altına kaydedilir. (331-Ortaklara Borçlar / 320-Satıcılar).
-Tüm borçlar reeskonta tabidir. (SPK uygulamasında üç aydan uzun vadeli olanlar). Vadeli alacaklar gerçeğe uygun değeri ile (ıskonto edilmiş) raporlanır. (647-Reeskont Faiz Gelirleri / 322)-Borç Senetleri Reeskontu (TMS-39).
-Reeskont işlemi iç verim oranı yöntemine göre hesaplanmış etkin faiz hesaplanarak yapılır. (TMS-39)
-Bu esasa göre bulunan tutar, VUK’na göre yapılan işleme göre bulunan değer dikkate alınarak düzeltilir. 
KARŞILIKLAR- En belirgin karşılıklar, şüpheli alacak karşılığıdır.
- Olayın dava ve icra safhasına intikali halinde gider yazılır.
-Yükümlülüğün gerçekleştiği dönemde karşılık ayrılır.
- Nakit çıkış ihtimali bulunmayan konular için karşılık ayrılamaz.
- Örneğin bir firma hakkında oluşan vergi ihtilafı dolayısıyla vergi mahkemesine gidilmesi halinde, karşılık ayrılması zorunludur. Ancak, VUK’a göre böyle bir karşılık ayrılamaz.
-İleriye dönük ortaya çıkması muhtemel olumlu ve olumsuz şarta bağlı yükümlülükler mali tablo dipnotlarında belirtilir. VUK’da böyle bir uygulama yoktur. (TMS-37).
KIDEM TAZMİNATLARI-Kıdem tazminatı ancak işçinin iş akdinin sona ermesi halinde ödenir ve gider yazılır. Stoklar ve üretimle ilgilendirilmez.- Kıdem tazminatları ve kullanılmayan izinler için karşılık ayrılır ve gider yazılır. Stok ve maliyetlerle ilgilendirilmez. Kıdem tazminatı karşılıkları toplam rakam olarak değil, net bugünkü değere göre hesaplanarak gider yazılır. (TMS-19).
SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER-I-Faturanın düzenlenmesi, malın teslim edilmesi ve hizmet ifasının tamamlanması ile hâsılat gerçekleşmiş olur. Ancak istisnai durumlarda sadece KDV yönünden geçerli olan avans faturaları düzenlenmektedir.
- Satış bedelinin içinde bulunan vade farkları hâsılat sayılır.
A- Mal satılıp, tahsilât yapılsa bile malın teslim görevi satıcıya ait ise tahsilât tutarı hâsılata değil, sipariş avanslarına (340) yazılır. Veya satış kaydı ve maliyet kaydı düzeltilir. (600/120 ve 157/620)
- Vadeli satış tutarı ıskonto edilerek bulunan fark faiz geliri olarak yazılır.-VUK’a göre 600 hesaba yazıldıysa düzeltilir. (600/642) 
SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER-IIB- Hizmet işletmelerinde bilanço tarihi itibariyle hizmetin tamamlanma oranı dikkate alınarak gelir ve gider oluşturulur.-VUK’a göre tamamlanmayan hizmetler için gelir ve gider kaydı yapılmaz. (Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde olduğu gibi). 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ-Araştırma ve geliştirme giderleri belirli şartların oluşması halinde aktifleştirilebilir.-Sadece geliştirme giderleri, katlanılan giderlerin üzerinde bir fayda sağlayacaksa aktifleştirilebilir.
FİNANSMAN GİDERLERİ-Finansman giderleri giderleştirilir ve/veya aktifleştirilebilir.-Finansman giderleri giderleştirilir. Ancak varlığın satılmaya veya kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar katlanılan finansman giderleri alternatif yönteme göre belirli şartlarda aktifleştirilir. (TMS-23)
VERGİ KARŞILIĞI-Sadece cari dönem vergi karşılığı gösterilir. (Ertelenmiş vergi hesaplanmaz).-Cari dönem vergi karşılığı ile birlikte, zamanlama farklılıklarından kaynaklanan ertelenmiş vergiler de hesaplanmalıdır. (TMS-12).
HİSSE BAŞINA KÂR-Hisse başına kârın açıklanması zorunlu ve gerekli değildir.-Basit ve indirgenmiş hisse başına kar, hesaplanarak gelir tablosunda gösterilmelidir.

 

.

TFRS / IFRS NOTLARI

 

-TFRS-TMS (IFRS-IAS) açısından, VUK-TDMS-TDHP’ye göre temel değerleme farklılıkları, KOBİ’ler içinde (KOBİ TFRS-TMS) aynı şekilde geçerlidir.

-Dünyada IFRS / TFRS sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu nedenle gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.

-Türkiye’de IFRS / TFRS’yi bilen denetçiler / muhasebeciler yeterli değildir, olanlarda pahalıdır. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde şirketlere ek bir maliyet getirmesi kaçınılmaz olacaktır.

- IFRS / TFRS’ye göre finansal tablolarda ilişkili kuruluşlarla olan işlemler, ayrıcalıklı durumlar olması dahil ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.

-Finansal tabloların dip notlarında doğrudan ve/veya dolaylı tüm ortaklar raporlanmalıdır.

-Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve ortaklarına sağlanan her türlü menfaatler açıklanmak zorundadır.

-Finansal piyasalar, yatırımcılar ve şirketin iş yaptığı üçüncü şahıslar (müşteriler,          tedarikçiler vb.) şirketin sahip olduğu ve uyguladığı iç           kontrollerle yakından ilgilenmektedir. Dolayısıyla şirketin iç kontrol uygulamaları konusunda finansal     tabloların dip notlarında        ayrıntılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de       birçok şirketin iç kontroller konusunda prosedür hazırlıkları yeterli değildir. Bu nedenle şirketlerde iç kontrol prosedürlerinin kurulması şirketlere ek bir maliyet getirmesi kaçınılmazdır.

Erdal KENGER
Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Köker YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Etiketler

'Bedelli' (1) 'Eşit işe eşit ücret' de kamuda maaş tartışmasını bitirmedi (1) 'Google' (165) 'intibak' (2) 'Yeşil Kart' (1) 'youtube' (165) ‘Gelir Testi’ (2) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (20) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) “EMEKLİLERİN MAAŞLARI ARTIRILACAK” (1) “KOBİ’lerin Denetim Yetkisi SMMM’ lerde” smmm (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 1 milyon iş kapısı (1) 1.7 ORANINDA EK (1) 10 gün içinde (1) 10 Kasım (1) 12 bin 400 polis alınacak (1) 14 gün izin (1) 15 yıldan az memuriyet (1) 15 yılınız ve 3600 gün (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 1982 (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (2) 2011'de gayrimenkulün vergisi (1) 2011'de satılan gayrimenkulün vergisi (1) 2012 (170) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 defter.defter tutma (3) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 HARÇ (1) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (2) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık İndirim (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 sınav takvimi (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (2) 2012 YILI (2) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER (2) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (2) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı Gelir Vergisi (2) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 Yılı Sınıf Değiştirme (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında (1) 2012 yılında kullanılacak olan yasal defterler (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 yılının asgari ücret (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2012'de asgari ücret (1) 2012′de (4) 2013'te emekliye (2) 22 Sıra Nolu ÖTV (1) 25 bin TL (1) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışılabilir mi? (2) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 3.600 günle kıdem tazminatı (1) 30 bin lira (1) 30 yaş (1) 30 yaşından gün alan (1) 30.000 TL bedelli (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 35 yaş üstü olursa bedelliden 200 bin kişi yararlanacak (1) 3600 (1) 3600 gün emekli (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 kişilik bir aile (1) 4 milyon Müslüman hacı oldu (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 40 yaş üstünden de 15 bin Euro (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 aya (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 5 lira fazla katılım payı verecek (1) 5 milyarlık intibak (1) 50 bin iş fırsatı (1) 5434 Sayılı Kanun (1) 60 ay vadeli bedelli askerlik (1) 6102 SAYILI (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (1) 663 SAYILI (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açıldı (1) Açlık sınırı yükseldi (1) af (1) AFAD (2) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidat (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (1) AK Parti hükümeti (1) Akaryakıt fişi (1) Alabilecekleri İlave Ücret (1) Alacak ve Borç Notları (1) Ali TEZEL (1) alkollü araç kullananlar (1) alma (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (2) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Ana veya Babaya Ölüm Aylığı Bağlanabilecek (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Anayasa (1) Anaysa Mahkemesi (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) aracı kurum (1) ARAÇ PROJESİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) arazi (1) ARİFE GÜNÜ MAAŞLARI (1) ASBİS (2) ASBİS Nedir (2) ASBİS Nedir? (1) asgari (1) Asgari Geçim (2) Asgari geçim indirimi (4) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari İşçilik İncelemesi (1) Asgari ücret (13) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret Tespit (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) Asgari ücret zam (1) Asgari ücretlinin (1) Asgari ücrette zam (1) Asker (4) Askerden dönen işçiyi almayana ceza var (1) Askere giden (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askeri personel (1) askeri yüksek idare mahkemesi (1) askerli (1) Askerliğe (1) askerliğin (1) Askerliğinizin (1) Askerlik (12) Askerlik borçlanması (8) askerlik borçlanması hesaplama 2009 (1) askerlik borçlanması hesaplama 2010 (1) askerlik borçlanması için gereken evraklar (1) askerlik borçlanması için gerekli (1) askerlik düzenlemesi (1) ASKERLİK KANUNU (1) Askerlik Yerine (1) Askerlik Yerine Kamu Hizmeti (1) askerlikte ücret (1) atama (2) Atatürk (1) Atatürk'ün ölümünden hemen sonra çekilen ancak bugüne kadar yayınlanmayan fotoğrafları ortaya çıktı (1) avrupa (1) Avrupa Birligi (1) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) aylık alabilmek (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik (1) Aynı branşta (1) az prim ödeyerek (1) Az tüketen çok ödeyecek (1) Az yakan araca (1) Az yakana az vergi (1) babadan aylık bağlanır mı (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (10) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (2) BAĞ-KUR TESCİL (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağ-Kur’lular unutulmasın (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (5) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) bakım (1) bakıma muhtaç çocuğu (1) Banka (3) Banka ekspertiz (1) bankalar (5) Bankalar da bedelli (1) Bankalar tüketici kredisi faizlerine ilişkin oranları güncelledi (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) Başbakanlık (1) başka bir ilden rapor (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) BEDELİ PARASI (1) Bedelli (23) Bedelli Askerliğe (1) Bedelli Askerliğe 60 Ay Vadeli Kredi (1) Bedelli askerliğin detayları (1) Bedelli askerliğin süresi 21 gün (1) Bedelli Askerliğin Şartları (1) BEDELLİ ASKERLİK (28) Bedelli askerlik 10 bin euro (2) Bedelli askerlik 2012 (1) Bedelli askerlik bayram sonrası (1) Bedelli askerlik için 25 yaş (1) Bedelli askerlik için 4 taksit (1) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli Askerlik Komisyondan Geçti (1) Bedelli askerlik tasarısı (1) Bedelli askerlik üzerine (1) Bedelli askerlik yasa (4) Bedelli askerlikle ilgili yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndan geçti (1) Bedelli askerlikt (1) Bedelli askerlikte nihai açıklama (1) Bedelli Askerlikte Sona Doğru (1) Bedelli Askerlikte Yaş (2) Bedelli Askerlikte Yaş Ne Olacak (1) Bedelli askerlikten 31 Aralık 2011 (1) Bedelli çalışmaları (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (2) bedelli düzenlemesi (1) Bedelli Gün (1) Bedelli için üç seçenek (1) BEDELLİ KOŞULLARI (1) BEDELLİ KOŞULLARI 30 yaş (1) BEDELLİ KREDİ (1) bedelli kredisi (2) Bedelli Taksit (1) Bedelli ücreti (1) Bedelli YAŞ (2) Bedellide (1) Bedellide yaş (1) Bedellide yaş sınırı düşüyor (1) Bedellinin parası (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK PRİM (1) beyaz eşya (1) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (2) bireysel emeklilik sistemi (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) Borca Batıklık (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (2) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) Borçluya üç formül (1) borsa (1) BOŞ SENET (1) Brüt ücret (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (4292) bursluya (2) bülent deniz (1) Bütçe (2) büyükelçiliklerde tapu (1) büyükşehir (1) Cenaze Ödeneği (1) Cezaevi (1) CHP (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) Çalınan malların gider niteliği (1) ÇALIŞAN İŞÇİLER (1) çalışanın (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) Çalışma hayatı (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik (2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik (1) Çalıştırılması Zorunlu Olunan İşçiler (1) Çek (5) Çek hapis (1) Çek mağdurları (1) çek yasası (1) çekte (2) Çekte hapis (1) Çekte hapis kalkıyor (1) çevre temizlik vergisi (1) çeyiz parası (1) Çeyiz Yardımı (1) çıkacak (4) çıkış (1) Çiftçi (1) Çiftçiye (1) Çiftçiye 290 Milyon Liralık Destek (1) çifte (1) çocuk (1) daha az prim (1) Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Uygulaması (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) Dava açma ücretleri (1) Dayanıksız binayı mahkeme yıkacak (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter Onay (1) Defter Onay İşlemleri (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdik Hadleri (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetim Yetkisi SMMM (1) Denetimin (1) deprem (3) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem hattındaki illerde depreme (1) DEPREM MAĞDURUNA MAAŞ (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Deprem Yasası (1) Deprem Yasası Yıl Sonunda (1) Deprem'de vefat edenin 1 yıl hizmeti var ise (1) Depremde neler yapılmalı (1) Depreme bağışta (1) depreme dayanıksız (1) Depreme karşı risk taşıyan binalar (1) depremi (1) depremin son bilançosu (1) Depremin vergisi olur mu? (1) depremzede (3) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere Kredi Müjdesi (1) Depremzedelerin Sosyal Sigorta hakları (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) Devlet bankaları kredi faiz (1) Devlet memuru (1) dilekçe (176) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (11) DİLEKÇEYE (1) diyabet (2) DİYABETLİLERİN dikkat (1) Diyabette karbonhidrat rehberi (1) Dizi (1) Doğru beslenmek (1) Doğru beslenmek neden çok önemli (1) Doğum borçlanması (8) DOĞUM BORÇLANMASI (4) doğum borçlanmasına gerek yok (1) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) doğumdan önce SSK (1) DOKTOR (1) Dolaylı vergi (1) Dolaysız vergi (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) dövizle asker (1) dövizli askerlik (3) DÖVİZLİ İŞLEMLER MONOGRAFİ Örneği (1) Dul aylığı (1) DUYURULAR (506) Düşük prim (1) düşük vergi (1) e devlet (1) E-Defter (1) e-Devlet (3) e-haciz (1) E-Vergi Levhası (1) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (574) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) ekonomik kriz (1) Ekrem Sarısu (2) ekspertiz (1) Elektronik Defter (1) Emekli (36) Emekli aylığı (2) Emekli aylıkları (1) Emekli aylıkları haczedilemez (2) Emekli dernekleri (2) Emekli esnafa iş kazası maaşı yoktur (1) emekli ikramiyesi (2) emekli intibak (4) Emekli Maaşları (1) emekli olanlar (1) Emekli olduktan (1) emekli olma yaşları (1) Emekli olmak (1) emekli olurum (50) Emekli Sandığı (4) Emekli Sandığı dökümü (1) EMEKLİ SSK (2) Emekliler (2) Emekliler maaş farkı (1) emeklilerE (1) Emeklilere ntibak (1) Emeklilere şok intibak zammı haberi (1) Emeklilerimiz (1) Emeklilerin İntibak (2) Emeklilerin maaşı (2) Emeklilerin maaşı artacak (1) Emeklilik (4) Emeklilik için 58 yaş (1) Emeklilik için; prim (1) Emeklilik için; prim ve yaşınız (1) Emeklilikte yaşa takılanlara iyi haber (1) Emeklinin alım gücü (2) Emeklinin intibakı (1) emeklinin maaşları (2) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (6) Emekliye 200 lira (1) emekliye İntibak (3) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam (1) Emekliye zam geliyor (1) Emekliye zam oranı belli oldu (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emniyet (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) en ucuz telefonu (1) Enflasyon (4) Enflasyon Hesaplama (2) Enflasyon Sepeti (1) Enflasyon yılsonunda yüzde 9 (1) enflasyona (1) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engelli ve hükümlü çalıştırma (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (2) Erken Emeklilik (1) Eski memurlar (2) Eski memurlar ikramiye (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) Eşi (1) Eşi vefat (1) eşi vefat etmiş (1) Eşi vefat etmiş kadınlara nakit yardımı geliyor (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Eşit işe eşit ücret (1) eşit ücret (1) Et fiyatları (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) Ev Alırken Fazla Harç Ödemeyin (1) ev hanımına (1) Evde haciz (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) EVLİLİK NEDENİ İLE İŞTEN (1) EVSİZLERE DE BARINMA (1) faiz (1) faiz oranları (1) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) faktoring şirketlerinde şüpheli alacak ve peşin iskonto uygulaması hakkındaki görüşünü açıkladı. (1) FARK ÜCRETİ (1) Faruk Çelik (4) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (3) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla Çalışma Ücretinde (1) Fazla kilolar (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) firariye (2) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (1) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Gazetecilerin emekliliği (1) Gece çalıştırırsak fazla çalışma (1) Geçici Beyan (1) Geçici iş göremezlik (2) Geçici iş göremezlik ödeneği (3) Geçici işçiler (1) Geçici işçiler 8 ay çalışacak (1) Geçici Vergi (1) Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerini uzatma talebinde bulundu (1) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti (2) gelir (222) Gelir testi (5) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (2) gelir testi uzatıldı (1) Gelir testi yaptırmayanlar (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (3) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (385) gelirler (4926) gelirler.com (190) gelirler.gov.tr (4455) gelirlergov (171) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) Genel tatil çalışması (1) Genelkurmay (1) Gerçek ücret üstünden prim (1) GEREKLİ BİLGİLER (6) Geriye Dönük Resen Mükellefiyet Tesisinin Doğurduğu Sonuçlar ve VUK nu Mükerrer 355. madde uygulaması (1) ggs (4) Gıda Tarım (1) GİB (3523) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Girdi-çıktı SSK (1) Giriş Sınavı (1) Google (1) Google'dan Türkiye'ye bilgi ambargosu (1) Götürü Gider (1) grev (1) Grev yasakları (1) Grev yasakları azaltılıyor (1) GSS (10) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) gss uzatıldı (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) gün (1) GÜNDEM (4907) GÜNLÜK ÜCRETLE (1) HABER (4601) habertürk tv (2) hacı (1) haciz (2) haczedilemez (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (15) hak sahiplerine emekli maaşı bağlanacak (1) hakem heyeti kararları (1) hakkı (1) Hanımın adına iş yeri açılabilir (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hastanelerinin (1) Hediye olarak verilen maç biletinin avantajı (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (2) hem sağlık ocağına hem de özel polikliniğe giden (1) Her hastalığın başında stres var (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hesaplama (1) hız sınırı (2) Hız tutkunlarına plakalı radar (1) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) Hizmet tespit davası (1) Hizmet tespit davasını kazananlar tazminat alır (1) http://www.blogger.com/ (100) hukuk (1) Irak (1) iade (2) İbraname (1) için (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) ihbar (1) İhbar İkramiyesi (1) İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇ İÇE GİREBİLİR Mİ (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) İki işyerinden sigorta primi yatabilir (1) İkinci Bahar Evliliklerinde Düşük Dul Aylığı (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İKRAMİYE ÖDEMESİNİN NİTELİĞİ (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlave Ücret (1) İleasing KDV (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) İMKB (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İnternet üzerinden verilecek aracılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmes (1) İntibak (23) İNTİBAK 2013 (5) İntibak 2013'e kaldı (2) İNTİBAK 2013′E KALABİLİR (1) intibak düzenlemesi (2) İntibak Maaş (1) İntibak son hali (1) intibak yasası (11) İNTİBAK YASASI (1) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (2) İntibak Yasası herkesi kapsayacak (1) intibak zammı (3) intibak.EMEKLİLERİN MAAŞLARI (1) intibakı (2) İntibakta (2) İntibakta son nokta (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağl (1) İSTEĞE BAĞLI (1) isteğe bağlı sigorta (1) İstifa eden işçinin hakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İş göremezlik belgesi (2) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) İŞ KAZASI (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) İş sözleşmesi (2) İş sözleşmesinin feshinde savunma (1) İşçi (2) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (2) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi emekli (1) işçi izin hakları (1) işçi kaza (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin bordro (1) İşçilerin hakları (1) İşçilerin İzinleri (2) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) İşçilerin yol parası (1) İşçilerin yol parası bordroda gösterilir (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN ÇALIŞMA (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) işe devam eden mirasçıların yapacakları işlemler (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (6) İŞKUR kadın atılımı (1) İŞKUR' A KAYITLI OLMAK ŞART (1) İşlem denetçil (1) İşlem denetçileri hangi işleri yapacak (1) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizliği azaltmak (1) İşsizlik (2) İşsizlik Fonu (1) İşsizlik maaşı (4) İşsizlik maaşı 5 aya düşecek (1) İşsizlik maaşı 5 aya iniyor (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (6) İşsizlik ödeneği başvuruları (1) İşsizlik Sigortası (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte kamudaki yeni maaşlar (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten ayrıldıktan sonra 10+90 = 100 gün sağlık hizmetleri (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) işveren hapis (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşveren tazminatı vermezse (1) İŞVERENE TEMİNAT (1) işverenin de kazancı var (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İşverenlerimizin Ücret ile İlgili Bilmesi Gerekenler (1) İşyerinde (1) İşyerinde 1 yılını dolduran (1) İTO (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kabe (1) kaçak binaların (1) Kaçakçılık suçu (1) Kademeli Geçiş (1) Kademeli Geçiş için (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (2) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kalp sağlığı (1) Kamu (3) KAMU ÇALIŞANI (1) Kamu Çalışanları (1) Kamu Çalışanları Ücret (1) Kamu Eşit Ücret (1) Kamu Hizmetii (1) Kamuda eşit işe eşit ücret geldi (1) kamuda maaş (1) kanun (877) kapanış muhasebe kayıtları (6) Kapıcı Çalışma süresinin toplamı (1) Kapıcı haftada kaç gün çalışmak zorunda (1) kâr dağıtımı (1) Kariyer meslek dönemi başlıyor (1) karşılıklı edimler (1) Karşılıksız çek (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ çek düzenlemede hapis (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Karşılıksız çekte (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (2) Katılım Payı (2) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (2) Katsayı uygulaması (2) Katsayı uygulaması kalktı (2) kayıt (3331) Kayıt dışı (1) KDV (22) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (1) KEY (1) Kıdem (4) kıdem tazminatı (15) Kıdem Tazminatı 2012 (1) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (5) KIDEM TAZMİNATI FONU (2) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem tazminatı taslağı (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) kız çocuklarına (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (2) Kimlere intibak zammı var (1) Kimlik hırsızlığı (1) Kimlik hırsızlığı Türk halkının korkulu rüyası (1) kira (1) Kira Geliri (2) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) kiraya verenler (1) KİŞİSEL EŞYALAR (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Komisyondan (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Konut ve taşıt faizleri (1) Kooperatif (1) KPSS (1) KPSS sonuçları (1) KPSS sonuçları açıklandı (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) Kredi (5) Kredi başvuruları (1) Kredi başvuruları yükselişte (1) kredi faiz (1) Kredi kartı (3) Kredi kartı tarihe karışacak (1) Kredi kartları (2) Kredi Müjdesi (1) kredisi (1) kritik süre 15 yıl ve 3.600 (1) kumbara (1) KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI (1) Kuruluş ve örgütlenme gideri (1) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Küçük esnaf (1) Leasing (1) leasingde (1) leasingde KDV (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) lisans (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞ (1) MAAŞINA HACİZ (1) maaşlar silbaştan (1) maç bileti (1) maç biletinin avantajı (1) Maden işçisinin emekliliği (2) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (1) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (1) MAHKEME KARARLARI (229) Mal bildirimi (1) mal sahibi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (3) MALİYE (4711) Maliye Bakanlığı (2) Maliyet bedeli nedir? (1) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Maluliyet derecesi (1) Malullük aylığı (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (21) Memur emeklisi (1) Memur Emeklisi Avukat (1) MEMUR MAAŞ HESABI (1) Memur Maaş Zammı (1) memur maaşı (1) MEMUR MAAŞI (5) Memur olmak zorlaşıyor (1) Memur ve emeklinin gözü bu yasada (1) Memur ve Emekliye İyi Haber (1) Memur ve emekliye zam (1) Memur ve memur emeklilerine yüksek zammın yolunu açacak (1) memur zam (1) Memur zamlı (1) Memur zamlı maaşı (1) memur zammı (1) Memur-Sen (1) Memura (2) memura zam (1) Memura zamlı maaş (1) Memuriyette 53 yaşı (1) Memuriyetten istifa (1) MEMURLAR (3) Memurlar grev (1) Memurlar greve katılabilir mi? (1) MEMURLARA (1) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (2) Memurlara rotasyon (2) Memurlara Şark Hizmeti Geliyor (1) Memurların mesai saatleri değişiyor (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların ticaret (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun (2) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Memurun Dul ve Yetimlerin (1) Memurun Dul ve Yetimlerinin 5434 Sayılı Kanun’a Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) memurun ikramiye (1) Merkez Bankası (2) MESLEK EŞYALARI haczedilemez (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (2) milli piyango sıralı tam liste 2012 (2) Milli Savunma Bakanı (1) millipiyango.gov.tr (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) Muayene (1) Muayene Katılım Payı (1) muhaebe (54) MUHASEBE (5423) muhasebe kayıtları (162) MUHASEBE KAYITLARI (41) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI GIRISI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU (1) muhasebeci (3331) Mustafa Kemal Atatürk (1) Mustafa Kemal Atatürk Son fotoğrafları (1) MUTFAK EŞYALARI haczedilemez (1) Mükellef (1) mükellefin hakları (1) Mükellefler (1) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) ne işe yarar (1) Nihai Tüketiciye Satılan Malın Geri (1) NO: 44) (1) noter (2) NOTER DEFTER (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) Obeze (2) OBEZİTE (2) Okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu olamayacağı hk. (1) Onarma (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (2) Ödeme 4 taksit (1) Ödeme nasıl yapılacak (1) Ödenecek (1) ödenir (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ölüm maaşı (1) ÖLÜM SİGORTASI (1) ön lisans (1) ÖNEMLİ (66) Önemli Ölçüde Daha Az Çalışma Koşulları (1) örneklerle maaş hesabı (1) örtülü kazanç (1) ÖSYM (1) ÖTV (1) Özel denetçi (1) özel esaslar (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel Hastaneler (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) Özelge (1423) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (156) Özgeçmiş (1) Özürlü Teşvik (1) Para (1) Para arttıkça kumbaradaki para çoğalır mı (1) Para kazanmanın yolu (1) parası (1) parası olmayanlar için (1) PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA TESPİTİ (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) polis alınacak (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (5) Prim alacakları (1) Prim borcu (1) Prim borcuna 1 yıl erteleme (1) Prim gün sayısı (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) PROMOSYON (2) rapo (1) rapor (1) Rapor dereceniz (1) Reklam pano (1) RESMİ GAZETE (130) Resmi işlemler sırasında vatandaştan talep edilen 76 belge artık tarih oldu (1) sağlık (3) Sağlık Bakanlığı (2) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (2) sağlık hizmeti (2) sağlık hizmetleri (1) SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK (1) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (4) sağlık yardımı (2) sağlıklı (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sanayi Bakanı (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (2) sendika (2) Sendikalar (1) sendikaya üyelik (1) SENDİKAYA ÜYELİK GEREKMİYOR (1) serbest meslek (1) Sermaye Kaybı (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) Sermaye Piyasası Kurulu (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevk (2) Sevk doktor (1) Sevk zinciri (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (2) seyahat edenlerin gümrük hakları (1) sgdp (2) SGK (5684) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3291) Sgk Hizmet (2) Sgk Hizmet Dökümü (2) SGK hizmetleri (1) SGK MAKALE (420) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk sorgulama (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) SGK Teşvik Düzenlemeleri (2) SGK’ya gönderilme süresi (1) SINIF DEĞİŞTİRME (1) Sigara (3) Sigara BIRAKMAK İÇİN (1) Sigaraya vergi (1) Sigarayı bırakırsam kilo alır mıyım (1) SİGARAYI BIRAKMANIN (1) sigorta (2) Sigorta başlangıcı (1) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta nedir (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalı (3) Sigortalı çalışma (1) sigortalılık (1) sigortalılık başlangıcı (1) Sigortalının evlenen (1) Sigortasız çalışan (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sigortasız işçi (1) Sigortasız işçi kaza geçirirse (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) Siyasi Parti Muhasebesi (1) smmm (3331) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN (1) SORU CEVAP (15) Sosyal Güvelik (1) SOSYAL GÜVENLİK (3335) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (33) Sosyal Sigortalar (2) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) spk (1) SSK (4868) SSK emekli (1) SSK prim ödemeniz fiili hizmet sürenizle birleşir (1) SSK Sorgulama (1) SSK şartlarından emeklilik tablosu (1) SSK'da 50 yaşı doldurmanız gerek (1) SSK’dan emekli olmak (1) SSK’lı çalışanlar (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) SSK’ya geçerseniz (1) Staj başlangıcı (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) stres (1) Suret (1) Sürekli bakım (1) Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Dolan Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Raporu (1) Süresi Uzatıldı (2) Şehir değiştiren tazminat alamaz (1) ŞEKER HASTALARI (1) Şirket aktifinde iki yıldan (1) Şirket ortakları (1) şirketler (1) Şişmanlık (1) ŞİŞMANLIK (2) Şubelerin Vergi Levhası (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (3) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (2) Taksiciler (2) Taksiciler sigorta (2) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) tapu (3) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Tasarısı İmzaya (1) tasarruf (1) tasarruflu beyaz eşya (1) TAŞERON (2) TAŞERON İŞÇİLERİ (2) TAŞERONLARIN DEĞİŞMESİ (1) tatil günün çakışma (1) Tavan Oranları (1) Tayyip Erdoğan (1) tazminat (2) tazminatı (2) TBMM (1) TCDD (1) TEBLİĞ (548) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telefon (1) telefon dinleme (1) Telefon görüşme (1) Telekom (2) tepliğ (4192) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Ticari (1) Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdikleri (1) Ticari işletme ve tacir tanımı (1) TOKİ (1) TOKİ İndirim (1) TOKİ'den İndirim Kampanyası (1) TOKLUK ŞEKERİ (1) TOPLU İŞ İLİŞKİ (1) toplu ödeme (4) Toplum Yararına Çalışma Programı (1) Trafik (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (2) trafik cezası (2) Trafikte (1) Trafikte Uyuşturucu Testi Geliyor (1) TTK (4396) turkiye (3) TUS (1) tutulabilecek defterler (1) TÜFE (3) TÜİK (1) TÜİK.Enflasyon (1) tüketici kredisi (1) tüm emeklileri (1) Tüm yönleriyle emeklilik (2) Türev ürünler (1) Türev ürünlere vergi (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye genelinde hasarlı (1) Türkiye İstatistik Kurumu (2) türkiye iş kurumu (1) Türkiye Muhasebe Standartları (1) TÜRMOB (1) Ucuz cep (1) Ucuz cep sahtecilere kaldı (1) UFRS (24) Ulaştırma Bakanlığı (1) Ulu önder (1) Ulu önder Atatürk (1) Ulu önder Atatürk yarın anılacak (1) Ulusal bayram (1) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARI (1) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (2) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) Ücret haczi uygulaması (1) Ücret ile İlgili Bilmesi Gerekenler (1) Ücret oyunu (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) ülke (1) Vakıf Üniversite (1) VAN (1) Van depremini (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (2) Varlık kiralama şirketlerine vergi avantajı (1) varmıdır (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1804) Vergi Artış (1) vergi daireleri (1) vergi geliri (1) VERGİ İNCELEMELERİ (1) VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Vergi incelemesi (1) Vergi incelemesi yapılırken mükellefin hakları (1) Vergi Mükellefleri (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) Vergi Usul Kanunu yeniden yazılıyor (1) Vergi ve harçlar (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4633) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (2) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (28) Ya Değişmeniz Gerekiyorsa? (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı Dildeki Belgeler (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (2) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yapılan askerlik (1) Yapılmasına Dair Karar (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) Yasal olarak tutulması zorunlu olan defterler (1) yaş (2) yaş sınırı (2) yaş sınırı düşüyor (1) Yaşı Bekleyenler (1) YAŞLI (1) YAŞLILARA SİGORTA (2) Yaşlılıkta D vitamini (1) Yaşlıya (1) Yaşlıya sigortalı bakım (2) yaştan emeklilik (2) yatırım çocukluk (1) YAZILAR (443) yedek akçeler (1) Yenı Türk Ticaret Kanunu'na hızlı bir bakış (2) Yeni Borçlar Kanunu (1) Yeni Borçlar Kanunu'nda olumlu ve olumsuz yönleriyle (1) yeni memur maaşı (1) yeni polis (1) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) Yeni sisteme göre örneklerle maaş hesabı (1) YENİ T.T.K. GÖRE A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI (1) yeni ticaret kanunu (2) YENİ TTK (3186) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (2) Yeni TTK'da Tek Ortaklı Şirket (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) Yeni TTK'nin yürürlük tarihi ertelenmesin (1) Yeni TTK’da anonim şirket kuruluşu (1) Yeni Türk Ticaret Kanunu (10) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) Yeni Türk Ticaret Kanununda Bilinmesi Gereken (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) Yeniçarşım.com (1) Yerleştirme Sonuçları Açıklanmıştır (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (2) Yeşil kart (14) Yeşil kart kalkmıyor (2) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) yeşil kartl (1) Yetim aylığı (1) YGS başvuruları (1) YGS'ye başvurular (1) Yılbaşına kalmadan bedelli (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşleri (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) yıllık kira (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) Yoksula sınıfına göre yardım (1) yonetim-kurulunun (1) youtube (100) YÖK (1) Yurt dışı (4) yurt dışı Borçlanm (1) Yurt dışı borçlanması (1) Yurt dışı borçlanması bir aylığı 267.84 (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt dışında çalışma (1) Yurt Dışında İnşaat (1) Yurtdışı (1) Yurtdışı borçlanması (2) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) Yurtdışı borçlanmasının şartları (1) Yurtdışı Seyahati Dönüşü (1) YURTDIŞINDA (1) Yurtdışında yerleşik firmalar (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Yüksek Öğretim (1) yüksek tansiyon (1) Yüksek Vergi (1) zam (3) Zamlar 15 Ocak’a yetişecek (1) Zamlı maaş (2) Zamlı maaşla (1) zamlı maaşlarının 15 Ocak (1) Zayıflamak (1) zirai ve sınai faaliyette bulunan mükelleflerin ölümü halinde (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2) Zorunlu sigorta (1)