23 Ağustos 2011 Salı

Ödeme Emrine Karşı Yapılması Gerekenler


.


.
.
Postacının ya da vergi memurunun imza karşılığı tebliğ ettiği ve üzerinde “Ödeme Emri” yazan zarflar hepimizi tedirgin eder. Çekinerek alır, imza atmakta da tereddüt ederiz. Bu konuda tecrübeli olanlar ise daha zarfı uzaktan görür görmez tanır ve imza atmak bir yana teslim dahi almazlar.

Ödeme Emri, alacaklı kamu idaresinin tek taraflı olarak düzenlediği idari bir işlemdir. İdari tüm işlemler Anayasa gereği yargı denetimine tabidir. Üzerinde “Ödeme Emri” yazan bir zarfla karşılaştığınız zaman yapılması gerekenler, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’un 58. Maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

7 Günlük Süre Hak Düşürücüdür
Ödeme emrine karşı tebliğ tarihinden itibaren itiraz ve dava açma süresi 7 gündür. Buradaki süre hak düşürücü nitelikte olduğu için önemlidir. 7 gün içinde ödeme emrine karşı itirazda bulunulmaz ya da dava açılmaz ise bu haklar kaybedilir.  Ödeme emirlerinde “ödeme süresi” 30 gündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 30 günlük süre ödeme içindir, itiraz ve dava açma süresi değildir.
.
Ödeme Emrine Neden İtiraz Edilir
Kimi zaman memurun dikkatsizliği, yapılan ödemenin kayıtlara intikal ettirilmemesi vb. nedenlerle kimi zaman da borçlunun mahsup ve iade hakkı/talebi olmasına rağmen ya da usulüne uygun tebliğ edilmeyen vergi cezalarına dayanarak ödeme emri gönderilmektedir. Böyle bir durumda ödeme yapıldığını veya usul hatalarını gösterir belgelerle 7 günlük süre içinde “borcun olmadığına” dair itirazda bulunulur. İdarenin bunu dikkate alarak düzeltme işlemi yapması durumunda sorun ortadan kalkar. Ancak, idarenin ödeme emrini kaldırmadığı durumlarda ise yine 7 günlük süre içinde iptal davası açılması gerekir.

Bazen de borcun bir kısmı ödenmesine rağmen idare, borcun tamamı için ödeme emri göndermektedir. Bu durumda da kısmi ödeme yapıldığını gösterir belgelerle 7 gün içinde itiraz edilir ya da aynı süre içinde kısmi ödeme yapılan kısım için dava açılır.
.
Zamanaşımı Borcu Ortadan Kaldırır
Vergi Usul Kanunu(VUK) Madde 114’de,“Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar” denilmektedir.
Yine, AATUHK Madde 102’de “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar...” denilmektedir.

Buna göre, ödeme emrine konu kamu alacağı zamanaşımına uğramışsa idarenin bunu tahsil etme hakkı ortadan kalkmıştır, ancak borçlu isterse ödeme yapabilir.
.
İtiraz Ödemeyi Durdurmaz
Ödeme emirlerine itiraz, “itiraz komisyonlarına” yapılır. İtiraz komisyonu 7 gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz komisyonlarının kararı kesindir. Tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, itirazı reddedilen miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu, mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildirimde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Dava açmak ya da vergi mahkemesinin kararına itirazda bulunmak yürütmeyi durdurmaz. Yürütmenin durdurulması için ayrıca dava açılması ve Danıştay’ın da bu doğrultuda karar vermesi gerekir.
Ekonominin sıkıntılı olduğu içinde bulunduğumuz şu günlerde hemen hemen herkesin emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, Muhtasar, SGK vb. kamu borcu var. Ödeme emriyle karşılaştığınız zaman, haklarınızı iyi bilmeniz ve sonuna kadar kullanmanızda büyük fayda var.
.
İ. Burak OĞUZ
S. M. M. M.
burak@noktax.com
.
kaynak : http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=305

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı