22 Haziran 2011 Çarşamba

T.C.SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAŞKANLIĞI GENELGE 2011/51 (Konu : Kayıt dışı istihdam ile mücadele )

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.08.00/
Konu : Kayıt dışı istihdam ile mücadele

GENELGE

2011/51……..

GENELGEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı OLUR・ları ile Kurumumuz tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgelerin, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi, güncelleĢtirilmesi, tekleştirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle gerçekleĢtirilen Komisyon çalıĢmaları kapsamında kayıt dışı istihdam ile mücadele çerçevesinde çıkarılan genelgelere dair çalıĢma bitirilmiĢ olup, bundan böyle kayıt dışı istihdam ile mücadele ve sosyal güvenlik denetmenleri/sosyal güvenlik denetmen yardımcıları/sosyal güvenlik kontrol memurları iş ve işlemlerine ilişkin süreçler yeniden belirlenmiştir.

1. KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 2008 yılından itibaren aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün portör muayenelerine iliĢkin 2005/9 sayılı Genelgesinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı maddesine atfen; ・Yenilecek ve içilecek Ģeyler satan veya veren iĢler ile sıhhi müesseselerde çalıĢanların bulaĢıcı hastalık taĢıyıcılığı yönüyle belli periyotlarda kendilerini muayene ettirerek sıhhi rapor alma mecburiyetlerinin bulunması・ hükmüne istinaden, Kurumumuz ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan çalıĢmalar sonucunda; ・Portör muayene çizelgelerine T.C. Kimlik Numaralarının da kaydedilerek düzenlenen listelerin, Kurumumuza manuel ya da bilgisayar ortamında gönderilebileceği・ konusunda mutabakata varılmıĢtır. Anılan Genel Müdürlükçe sağlık il müdürlüklerine ・Portör muayene listelerinin taĢradaki sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi・ne iliĢkin talimat verilmiĢtir. 01/05/2008 tarihinden itibaren ünitelerimize duyurulan bu uygulama devam etmektedir.

13/07/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması Ġle Ġlgili Yönetmeliğin;

6 ncı maddesinde; ・Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmi konaklama yerleri ile il özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri ve dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde bulunan sorumlu iĢleticinin kimlik bilgileri, o tesis açılmadan önce sahip veya kanuni temsilci veya kiracısı tarafından iki örnek ・ĠĢletici Kimlik Bildirme Belgesi・ne yazılarak en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir・

8 inci maddesinin (b) alt baĢlıklı bölümünde ise; ・Her çeĢit ticaret ve sanat amacı güden iĢ yerlerinin sorumlu iĢleticileri tarafından, buralarda veya geçici olarak çalıĢtırılanların kimlik bilgileri, çalıĢanlara ait kimlik bildirme belgesine yazılarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir・ hükümleri yer almaktadır.
Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 2 / 63

Ayrıca, 26/05/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı ĠĢ Kanunu ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve aynı Kanunun ek 2 nci maddesiyle ・Bu Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalıĢanlara ait kimlik bilgilerinin, genel kolluk kuvvetlerince ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine bildirileceği・ hükmüne yer verilmiĢtir.

Bu çerçevede, Kurumumuz ile ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerince yapılan çalıĢmalar sonucunda; ・Ġlgili Yönetmelikte bahsi geçen iĢletici ve çalıĢanlardan temin edilen kimlik bildirme formlarına T.C. Kimlik Numarası hanesinin de dahil edilmesi ve bu formların il emniyet müdürlükleri veya semt karakolları ile il/ilçe jandarma komutanlıklarından alınabileceği・ konusunda mutabakata varılmıĢ olup, bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca taĢra birimlerine aynı doğrultuda talimat verilmiĢ olup, 2008 yılı Temmuz ayından bu yana uygulama devam etmektedir.

2008 yılı Ekim baĢı itibarıyla yürürlüğe giren 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;

8 inci maddesinin yedinci fıkrası, ・Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek iĢlemlerde, iĢlem yaptığı kiĢilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kiĢileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler・,

102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ise, ・Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı baĢına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır・

hükümlerine amir olup, bu hükümler ile kayıt dıĢı istihdamın önlenmesi çerçevesinde; 5510 sayılı Kanunla bankalar ve kamu idarelerine iĢlem yaptıkları kiĢilerin sigortalı olup olmadıklarını kontrol etme ve sigortasız olanları Kuruma bildirilmesi yükümlüğü getirilmiĢ ve bu yükümlüğü yerine getirmeyen banka ve kamu idarelerine Kurumca idari para cezası uygulanması öngörülmüĢtür.

Kanunun bu hükmüne istinaden 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ・Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının uygulanmasına iliĢkin usul ve esasların Tebliğ ile belirleneceği・ hükmüne yer verilmiĢ ve 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede ・5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ・ yayımlanmıĢtır.

2010 yılı içerisinde 21/4/2010 tarihli ve 27559 sayılı Resmi Gazetede yapılan değiĢiklikle, söz konusu Tebliğin kapsamı geniĢletilerek, daha fazla kurum ve kuruluĢtan bilgi alınmaya baĢlanmıĢtır.

Tebliğde; Kurumca gerekli bilgisayar alt yapısı sağlanıncaya kadar, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluĢların ilgili yönetmelikleri hükümleri de dikkate alınarak yapacakları iĢlemlerde, iĢlem yaptıkları kiĢilerin kimlik (T.C. Kimlik Numarası ile) ve mesleki bilgilerinin alınarak Kuruma bildirilmesi, takvim ayı içerisinde alınan bilgilerin, takip eden takvim ayının ilk haftasının mesai bitimine kadar bildirilmesi ve bildirilen bu bilgilerle sigortalılık kontrolünün Ģimdilik Kurumca yapılması öngörülmüĢtür.
Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 3 / 63

Bu düzenleme ve çalıĢmalar çerçevesinde kayıt dıĢı istihdamla etkili bir Ģekilde mücadele edilmesi için aĢağıdaki iĢ ve iĢlemlerin yapılması gerekmektedir.

1.1. Banka ĠĢlemleri

Bankalarca; gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde; baĢvuru sahibinden ・meslek bilgileri・ ve ・çalıĢılan yerin unvanı ve açık adresi・ bilgileri alınarak, elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına bildirilecek, anılan Daire BaĢkanlığınca, Kurumun tescil kütüklerinden toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve bu bilgilerin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, banka müĢterilerinin bilgilerinde değiĢiklik olması halinde bankalarca güncellenecek bilgiler yine Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına gönderilecek, güncellenen bu bilgiler toplu bir Ģekilde kontrol edilerek değiĢen bilgiler sonucu sigortasız olduğu tespit edilenlerin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır. Bu tür bilgilerin alınması periyodu Kurum BaĢkanlığınca belirlenecektir.

1.2. Kamu Ġdareleri ĠĢlemleri

1.2.1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından; aile ferdine (veliler) ait ・çalıĢtığı kurum・, ・görevi・ ve ・gelir düzeyi・ bilgilerinin bulunduğu ・13 -17 YaĢ Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları BaĢvuru Formu・nda yer alan aile ferdi bilgileri ile ・18-24 YaĢ Grubu Doğa Kampı BaĢvuru Formu・na baĢvuruda bulunanlar için ・mesleği・ ve ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri de alınarak, bilgisayar ortamında Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına gönderilerek, bu bilgilere istinaden sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların bilgileri, elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.2.2. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlükleri

Anılan il müdürlüklerince;

1.2.2.1. ・Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği・ gereğince, ・Lisans Formu・na ・meslek・ ve ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri de eklenerek,

1.2.2.2. ・Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği・ gereğince spor kulüplerinin tescil bilgileri ile aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluĢturulan komisyon tarafından spor kulüplerinin belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında kulüpte çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de alınarak,

1.2.2.3. ・Tüm Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği・ uyarınca özel spor/masaj/izcilik kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri ile aynı Yönetmelik hükümlerine Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 4 / 63

göre oluĢturulan komisyon tarafından bu tesislerin belli periyotlarda yapılan denetimlerinde bu tesislerde fiilen çalıĢanların kimlik bilgileri de alınarak,

1.2.2.4. Özel tesislerde çalıĢan antrenörler adına düzenlenen ・Antrenör Onay Formu・na ilave edilecek ・mesleği・ ve iĢyeri adresi・ bilgileri,

1.2.2.5. ・Ġl Spor Merkezleri Kursiyer Tanıtma Formu・na, kursiyerin ・anne adı-mesleği・ ve ・baba adı-mesleği・ bilgilerine anne ve babanın ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri eklenerek,

manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.2.3. Milli Eğitim Ġl Müdürlükleri

Anılan il müdürlüklerince;

1.2.3.1. Resmi ilk ve ortaöğretimde, her yıl öğrencilerin kayıt döneminde velilerin mutlaka ・meslek・ ve ・çalıĢılan iĢyerinin unvanı ve adres・ bilgileri de alınarak,

1.2.3.2. ・Özel Eğitim Kurumları Kanunu・ gereğince; ・okul öncesi eğitim・, ・özel eğitim okulları ile çeĢitli kursları・, ・uzaktan eğitim yapan kuruluĢlar・, ・dershaneler・ ・motorlu taĢıt sürücüleri kursları・, ・hizmet içi eğitim merkezleri・, ・öğrenci etüt eğitim merkezleri・ ve ・özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumları・na açılma izni verilmesinde; ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri ile anılan Yönetmeliğe göre zorunlu olarak istihdam edilen personele ait ・iĢ sözleĢmeleri・,

1.2.3.3. Yukarıda ・1.2.3.2.” bölümde sayılan özel eğitim kurumlarından; ・özel kreĢ, anaokulu, ilk ve orta öğretim・, ・özel kurslar・ (15 yaĢından küçükler için), ・dershaneler・ ve ・özel destek veya rehabilitasyon merkezleri・ kayıt esnasında, varsa öğrenci velileri, hayatta olan anne ve babalarına ait varsa mesleki bilgileri ve ・iĢyeri unvanı ve adresi・, ・motorlu taĢıt sürücüleri kursları・nda kursiyerlere ait ・meslek・ ve ・çalıĢılan iĢyerinin unvanı ve adresi・ bilgileri,

1.2.3.4. Resmi Gazetede yayımlanan ・Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği・ gereğince, özel yurtların açılmasına izin verilmesi aĢamasında ・iĢyeri unvan ve adres・ bilgileri ile Yönetmeliğe göre yurtlarda zorunlu olarak çalıĢması gereken personele ait kimlik bilgileri,

1.2.3.5. Her türlü özel eğitim kurumlarının ilgili yönetmelikler gereğince denetlenmesi ve teftiĢi esnasında, denetleyen birim tarafından buralarda çalıĢanların kimlik bilgileri,

1.2.3.6. Milli Eğitim Ġl Müdürlüklerinden öğrenci taĢıma iĢi alan iĢ sahipleri ile bu servislerde çalıĢanların kimlik bilgileri,

1.2.3.7. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin iĢletenler ile bunların yanında çalıĢan kiĢilerin kimlik bilgileri,

manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 5 / 63

1.2.4. Tarım ve Köy ĠĢleri Ġl Müdürlükleri

Anılan il müdürlüklerince;

1.2.4.1. 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Yönetmelikler gereğince; bu yönetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak için tarımsal faaliyetlerde bulunacak veya iĢyeri açacaklara izni verilmesinde, faaliyette bulunana veya iĢyeri sahibine ait kimlik bilgileri (iĢyeri için ayrıca unvan ve adres) ve bu yönetmelikler gereği iĢyerinde çalıĢtırılması gereken zorunlu personele iliĢkin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya iĢyeri açanların yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın yanında veya iĢyerinde ücretle çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de tespit edilerek,

1.2.4.2. ・Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik・, 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı ・Safkan Arap ve Ġngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik・ ve 8/11/2008 tarihli ve 26759 sayılı ・YarıĢ Atı Sahipleri ve Vekillerine ĠliĢkin Yönetmelik・ hükümleri gereğince, yarıĢ atı antrenör, seyis, binici veya at sahiplerine lisans veya izin verilmesinde bunlara ait kimlik bilgileri,

1.2.4.3. ・Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere ĠliĢkin Yönetmelik・ gereğince, ilgili kooperatif aracılığıyla kredi verilen kiĢilere ait kimlik bilgileri,

manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine verilecektir.

1.2.4.4.16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin Ek 1 formunun (A) bölümündeki sosyal güvenlikle ilgili bilgiler ile (B) bölümündeki tarımsal faaliyet türü bilgilerinin elektronik ortamda topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Söz konusu bilgilerin topluca alınmaması durumunda bu bilgiler il veya ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilir.

1.2.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.2.5.1. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; ・Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla Ġlgili Olarak Yapılacak AraĢtırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik・ hükümleri gereğince, araĢtırma, sondaj veya kazı için izin verilmesinde, ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri ile görevlendirilen temsilci veya uzmanlar tarafından belli periyotlarda bu tür faaliyetler ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, bu tür faaliyetlerde ücretle çalıĢanlara ait kimlik bilgileri manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.2.5.2 AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı ・Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği・ uyarınca, her yıl belli periyotlarda turistik ve kültür bölgelerinde rehberlerin oluĢturulacak komisyon ve görevlendirilecek personel tarafından denetime tabi tutulmasında rehberlerin kimlik bilgileri alınarak, bu bilgiler manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 6 / 63

1.2.5.3. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; ・Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara ĠliĢkin Yönetmelik・ gereğince, profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler için alınan baĢvuru formalarındaki ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri toplu bir Ģekilde ve elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına gönderilerek, bu bilgilerle sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır.

1.2.5.4. Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe;

1.2.5.4.1. ・Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği・ gereğince, seyahat acentalarının Kontrolörler tarafından denetlenmesi aĢamasında bu acentalarda ücretle çalıĢanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgileri de alınarak,

1.2.5.4.2. ・Turizm Tesisleri Yönetmeliği・ gereğince, iĢletme belgesi verilmesinde ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri ile bu iĢletmelerin kontrolörler tarafından denetlenmesi aĢamasında bu iĢletmelerde ücretle çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de alınarak,

manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.2.5.5. Kültür ve Turizm Ġl Müdürlükleri

Anılan il müdürlüklerince; ・Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği・ uyarınca, turist rehberlerine ・rehberlik yapılacağına・ iliĢkin kimlik kartı verilmesi, rehberlerin kimlik bilgileri ve de çalıĢtıkları acentanın iĢyeri unvanı ve adresi bilgileri manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine verilecektir.

1.2.5.6. Sağlık Ġl Müdürlükleri

Anılan il müdürlüklerince;

1.2.5.6.1. ・BeĢeri Tıbbı Ürünler Ġmalathaneleri Yönetmeliği・, ・Kaplıca Suları Yönetmeliği・, ・Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit ve Pestisit Benzeri Maddeler Genelgesi・, ・Ulusal Asgari Uygunluk Kriterleri Tebliği・, ・Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini Ġcra Etmekte Olan Gözlükçülere Ehliyet Sınavı Ġle Gözlükçü Unvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmelik・ ve ・DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine DiĢ Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik・ uyarınca, beĢeri ürün satanlara imalat izni ile teknisyen veya gözlükçülere yetki verilmesinde düzenlenen ve anılan yönetmelikler ekinde bulunan yetki belgesine, ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri eklenerek, bu bilgiler,

1.2.5.6.2. ・Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik・, ・Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik・, ・Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği・, ・Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık KuruluĢları ile Bu Tedavinin Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 7 / 63

Uygulanması Hakkında Yönetmelik・, ・Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik・, ・Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik・, ・Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği・ ve ・Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği・ gereğince, sağlık il müdürlüklerince verilen iĢletme ruhsatlarına ・iĢyeri unvanı ve adresi・ ile bu depo, iĢletme ve merkezlerin denetimleri esnasında buralarda ücretle çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de alınarak, bu bilgiler,

1.2.5.6.3. ・Özel Hastaneler Yönetmeliği・, ・DiĢ Protez Laboratuvarları Yönetmeliği・, ・Kozmetik Yönetmeliği・, ・Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik・, ・Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik・ ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik・ uyarınca, özel hastane ve merkezlere ruhsat verilmesinde, ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri ve buraların denetimlerinde Yönetmelik ekinde bulunan forma çalıĢanların kimlik bilgileri de eklenerek,

manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.2.6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1.2.6.1. TeĢkilatlandırma Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; ・Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeĢkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliği uyarınca, kontrolörlerce yapılacak iĢyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalıĢanlar manuel olarak, çalıĢılan Ġl・e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.6.2. Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; ・Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği・ uyarınca, kontrolörlerce yapılacak iĢyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalıĢanlar manuel olarak, çalıĢılan Ġl・e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır.

1.2.6.3. Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; ・Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği・ uyarınca, kontrolörlerce yapılacak iĢyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalıĢanlar manuel olarak, çalıĢılan Ġl・e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.6.4. Sanayi Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; ・Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği・ gereğince, yönetmelik ekinde bulunan ・Aylık Denetim Raporu・na, denetim yapılan yerlerde çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de kaydedilerek manuel olarak, çalıĢılan Ġl・e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilmesi sağlanacaktır. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 8 / 63

1.2.6.5. Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri

Anılan Müdürlüklerce; ・Kapıdan SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik・ gereğince, mal ya da hizmet sunan ve kapıdan satıĢ yetki belgesi alan satıcı ve/veya sağlayıcıların ・iĢyeri unvanı ve adresi・ ile kimlik bilgileri, manuel veya elektronik ortamda çalıĢılan Ġl・e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.7. BüyükĢehir Belediyeleri ve Belediyeler

BüyükĢehir Belediyeleri ve Belediyelerce;

1.2.7.1. Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu; ・iĢgal・, ・tatil günlerinde çalıĢma ruhsatı・, ・tellallık・, ・çeĢitli (kayıt ve suret, iĢyeri açma izni, muayene, ruhsat ve rapor gibi)・ harç iĢlemlerinde, ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri de alınarak,

1.2.7.2. ・ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatına ĠliĢkin Yönetmelik・ gereğince, gerek sıhhi gerekse gayri sıhhi iĢyerlerine ruhsat ve içkili ve umuma açık yerlerde çalıĢanlara ・çalıĢma izni・ verilmesinde ruhsat veya izin verilen iĢyerleri için ・iĢyeri adresi ve unvanı・ bilgileri,

manuel veya elektronik ortamda bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.7.3. Yapılan zabıta denetimlerinde iĢyerinde çalıĢanların kimlik ve mesleki bilgileri,

1.2.7.3. Ġlk defa su ve doğalgaz abonesi olanların kimlik ve mesleki bilgileri,

1.2.7.4. Otogar Yönetmeliği gereğince, otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro ve araĢ Ģoförleri ile çalıĢanlarının kimlik bilgileri,

1.2.7.5. Özel halk otobüsü ve dolmuĢ iĢletenler ile bu araçlarda çalıĢanların kimlik bilgileri,

Kuruma verilir.

1.2.8. Emniyet Ġl Müdürlükleri ve Ġl Jandarma Komutanlığı

Anılan il müdürlükleri ve komutanlıklarınca;

1.2.8.1. ・AteĢli Silahlar ve Bıçaklar Ġle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik・ gereğince, özel kiĢilere sorumluluk alanına göre ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atıĢ sahası iĢleten iĢyerlerine ruhsat verilmesinde ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri,

1.2.8.2. ・Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik・ uyarınca, özel güvenlik merkezleri ile özel güvenlik görevlilerine ruhsat verilmesinde özel güvenlik merkezleri için ・iĢyeri adresi ve unvanı・, özel güvenlik görevlileri için kimlik bilgileri, sorumluluk alanlarına göre manuel olarak bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 9 / 63

1.2.8.3. Trafik Tescil BaĢkanlığınca, araç tescili ve tescil değiĢiklilerinde, gerçek kiĢilerin kimlik ve mesleki bilgileri alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilir. Bu bilgilerin topluca alınmaması durumunda bu bilgiler il emniyet müdürlüklerinden temin edilir.

1.2.9. Ġl Özel Ġdareleri

Anılan idarelerce; ・AteĢli Silahlar ve Bıçaklar Ġle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik・ gereğince, özel kiĢilere ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atıĢ sahası iĢleten iĢyerlerine sorumluluk alanına göre ruhsat verilmesinde ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri manuel olarak bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.10. Valilikler

Valiliklerce;

1.2.10.1. ・AteĢli Silahlar ve Bıçaklar Ġle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik・ gereğince, sorumluluk alanında bulunan iĢyerlerinin denetiminde buralarda çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de alınarak,

1.2.10.2. ・Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik・ kapsamında bulunan özel güvenlik merkezlerinin denetiminde buralarda çalıĢanlara ait kimlik bilgileri de alınarak,

manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.11. UlaĢtırma Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından;

1.2.11.1. 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ・Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve EĢya TaĢınması Hakkında Yönetmelik・ uyarınca, yetki belgesi türlerine göre yetki alanların kimlik bilgileri,

1.2.11.2. 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ・Araç Muayene Ġstasyonlarının Açılması, ĠĢletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik・ uyarınca muayene istasyonu açılmasına iliĢkin ruhsat verilmesinde ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri ile bu iĢyerlerinin denetimlerinde buralarda çalıĢanlara ait kimlik bilgileri alınarak,

elektronik ortamda ve toplu olarak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına gönderilerek bu bilgilere istinaden sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi yapılacaktır. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 10 / 63

1.2.12. Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire BaĢkanlığı tarafından; ・Trafikte Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik・ gereğince, egzoz gazı için yetki alınmasında istasyonlara ait ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri her ayın ilk haftasında www.cevreorman.gov.tr internet sayfasında yayımlanması sağlanarak, bu bilgilerden, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım GeliĢtirme ve Sistem Daire BaĢkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

1.2.13. PTT Genel Müdürlüğü

Parasal Posta ĠĢletmeleri Daire BaĢkanlığı tarafından; gerçek kiĢilerden PTT Ģubelerine posta çeki hesabı açma baĢvurusunda; ・Posta Çeki Hesap Açma Formu・nda mevcut olan ・meslek・ ile ・iĢyeri adresi・ne iliĢkin bilgileri, elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına gönderilerek, anılan Daire BaĢkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.3. Diğer Hususlar

1.3.1. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)

Anılan Birlikçe; ・Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği・ gereğince, seyahat acentelerine yetki belgesi verilmesinde, ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri ile bu acentaların denetlenmesi aĢamasında bu acentalarda ücretle çalıĢanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgileri manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.3.2. Özerk Spor Federasyonları

Anılan federasyonlarca; mevzuatları gereğince düzenlenen ・Lisans Formu・na ・meslek・ ve ・iĢyeri unvanı ve adresi・ bilgileri de eklenerek, bilgisayar ortamında tutulan bu bilgiler, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire BaĢkanlığına gönderilerek, anılan Daire BaĢkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

1.3.3. Noterler

Noterlerce; ・Noterler Kanunu Yönetmeliği・ uyarınca, anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan; ・evlenme sözleĢmesi・, ・gayrimenkul satıĢ vaadi sözleĢmesi・, ・zilyetlik devir sözleĢmesi・, ・miras taksimi, gayrimenkul, hibe vaadi sözleĢmesi・, ・irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleĢmesi・, ・mülkiyeti muhafaza kaydıyla satıĢ sözleĢmesi・, ・kira sözleĢmesi・, ・menkul mallarda hibe sözleĢmesi・, ・taksim ve ifraz sözleĢmesi・, ・temlik・, ・taahhütname・, ・kefaletname・, ・muvafakatname・, ・rehin senedi・, ・borç senedi・, ・beyanname・, ・Ģahadetname・, ・tespit tutanağı・, ・vekaletname・, ・protesto iĢleri・ ve ・ihbar-ihtarname iĢleri ve tebliği・ iĢlemlerinde, bu iĢlemlere muhatap tarafların ・mesleki bilgileri・, Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 11 / 63

・iĢyeri unvanı ve adresi・ ile birlikte alınarak, manuel olarak bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir

1.3.4. Ġnternet sağlayıcıları

Ġnternet servis sağlayıcılarınca; internet aboneliği için baĢvuru formlarında gerçek kiĢiler için ・meslek・ (iĢyeri unvanı ve adresi ile birlikte), tüzel kiĢilikler için ise ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri eklenerek Kuruma verilecektir.

1.3.5. Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketi

Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketince; sabit telefon aboneliği baĢvuru formalarında, kiĢilerin ・meslek bilgileri・ ve ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri de alınarak, elektronik ve toplu bir Ģekilde Kuruma verilecektir.

1.3.6. Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ., Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Vodafone Telekomünikasyon A.ġ., GSM Operatörleri

GSM Operatörlerince; cep telefonu hattı baĢvuru formalarında, kiĢilerin ・meslek bilgileri・ ve ・iĢyeri unvanı ve adres・ bilgileri de alınarak, elektronik ortamda ve toplu bir Ģekilde Kuruma verilecektir.

1.3.7. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi (TEDAġ)

TEDAġ tarafından; ilk defa elektrik abonesi olacak veya aboneliğini baĢka meskene nakledecek gerçek kiĢi abonelerin kimlik ve mesleki bilgileri alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda bilgiler TEDAġ・ın il düzeyindeki birimlerince Kuruma verilir.

1.3.8. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, tapu iĢlemi yapan gerçek kiĢilerin kimlik ve mesleki bilgileri alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilir. Bu bilgilerin elektronik ortamda alınmaması durumunda bu bilgiler anılan kurumun il müdürlüklerinden temin edilir.

1.3.9. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce, yurtlardan kantin iĢletenler ile bunların yanında çalıĢanların kimlik bilgileri alınarak Kuruma verilir.

1.3.10. Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca, konut satıĢı yapılanların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak toplu ve elektronik ortamda Kuruma verilir.

1.3.11. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıranların kimlik ve mesleki bilgileri alınarak toplu ve elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 12 / 63

1.4. Uygulamanın Usul ve Esasları

1.4.1. “Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Servisi”nin kurulması

Tebliğ ve bu Genelge hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla; il müdürlüklerinde ve merkez müdürlüğü olan yerlerde sadece merkez müdürlüklerinde biri servis sorumlusu (Ģef veya imza yetkili) olmak üzere en az üç personelden oluĢan ・Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele・ adıyla 18.11.2008 tarihinde servis kurulmuĢtur. Yine 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu TaĢra TeĢkilatı KuruluĢ ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde iĢ ve iĢlemler yürütülecektir. Buna göre Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Servisi aĢağıdaki iĢ ve iĢlemleri yürütecektir.

1.4.1.1. Kayıt dıĢı istihdamın önlenmesine yönelik olarak, 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının uygulanması hakkındaki mevzuat, Sağlık Bakanlığından alınan portör muayene listeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından alınan kimlik bildirme formlarına istinaden;

1.4.1.1.1. Banka ve kamu idarelerinden elektronik ortamda alınan bilgi ve belgeler üzerinden yapılan kontrolden sonra, kayıt dıĢı olduğu tespit edilenlere ait bilgi ve belgeleri iĢlem yapılmak üzere sigortalı tescil ve hizmet servisine iletilmesine iliĢkin iĢlemleri yürütmek.

1.4.1.1.2. Kamu idarelerinin taĢra birimlerinden manuel olarak gönderilen mesleki bilgi ve belgeler üzerinden yapılan kontrolden sonra, kayıt dıĢı olduğu tespit edilenlere ait bilgi ve belgelerin iĢlem yapılmak üzere sigortalı tescil ve hizmet servisine iletilmesine iliĢkin iĢlemleri yürütmek.

1.4.1.1.3. Kayıt dıĢı istihdamla ilgili olarak kamu idarelerince gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına iliĢkin iĢlemleri yürütmek.

1.4.1.1.4. 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçlarının değerlendirilmesine iliĢkin iĢlemleri yürütmek.

1.4.1.1.5. Belli periyotlarda yapılan çalıĢma sonuçlarının ilgili birime bildirilmesine iliĢkin iĢlemleri yürütmek.

Uygulamanın baĢladığı tarihten itibaren ünitelerimizce tereddüt edilen ve yazılı olarak dile getirilen hususlar ile kayıt dıĢı istihdamla mücadele iĢlemleri çerçevesinde alınacak bilgilerin sorgulanması ve kayıt dıĢı istihdama iliĢkin tespitlerle ilgili iĢlemler aĢağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

1.4.2. Bilgilerin alınması

1.4.2.1. Genel olarak

1.4.2.1.1.
Tebliğ, genelge veya toplu talimat hükümlerine rağmen bilgi gelmeyen kurum ve kuruluĢların aylık bazda kontrolleri yapılarak, öncelikle bu kurum ve kuruluĢların ildeki birimiyle telefonla irtibata geçilmesi, sonuç alınamaması durumunda bu kurum ve kuruluĢların ziyaret edilmesi, bundan da sonuç alınamaması durumunda yazılı olarak bilgilerin istenmesi sağlanacaktır.

1.4.2.1.2. Belli periyotlarda; ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile toplantılar düzenlenerek, konunun önemi ve bilgi istenmesinin yasal dayanaklarının anlatılması suretiyle bilgilerin zamanında ve tam alınması yoluna gidilecektir. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 13 / 63

1.4.2.1.3. Ġllerde yukarıda belirtilen yollarla bilgi alınamayan kurum ve kuruluĢlar Valiliklere bildirilerek, gerekirse Valiliklerin koordinasyonunda toplantı yapılması ve bu yolla bilgilerin alınması sağlanacaktır.

1.4.2.1.4. Yukarıda belirtilen giriĢimlerden sonuç alınamaması durumunda, bilgi alınamayan kurumlar dönemler itibarıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

1.4.2.2. Portör muayene listeleri

Bilindiği üzere, portör muayenesi ilk defa iĢe baĢlamadan önce yapıldığı gibi çalıĢma sırasında belli periyotlarda da yapılmaktadır. Ġlk defa iĢe baĢlamak için yapılan portör muayenelerinden sonra fiilen çalıĢmaya baĢlanmadığı durumlar da olabileceği dikkate alınarak, Genelge ekinde yer alan yeni formata göre bilgilerin alınması için bu format ildeki sağlık müdürlüklerine gönderilecektir.

1.4.2.3. Kimlik bildirme formları

Kimlik bildirme formlarındaki bilgilerde eksiklik olması durumunda, ilgili birimlere eksik bilgilerle formların gönderilmemesi konusunda yazılı olarak hatırlatma yapılacak, formların il emniyet müdürlüğü (veya karakollar) ve il/ilçe jandarma komutanlığından gelmemesi durumunda, bizzat ilgili birime gidilerek gerekirse elden alınması sağlanacaktır.

1.4.2.4. 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince alınacak bilgiler

1.4.2.4.1.
Bankalardan alınan bilgiler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce sigortalılık kontrolü toplu ve elektronik ortamda yapılmıĢ olarak ünitelere bildirilmesi nedeniyle, KADĠM servislerince bu bilgiler için ayrıca sigortalılık ve iĢyeri sorgulaması yapılmadan ünitelere açılan ekranlardan dökümleri alınacaktır. Tescilsiz olduğu tespit edilen bu kayıtlardan, kayıt dıĢı çalıĢtığı tespit edilen kiĢilerin; ・Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri dikkate alınarak birden fazla sigortalılık statüsüne tabi çalıĢmalarının bulunup bulunmadığı ve Kurumdan gelir/aylık alıp almadıkları・ hususu KADĠM servislerince ayrıca sorgulanacaktır.

1.4.2.4.2. Bankalar dıĢında ünitelere kamu kurum ve kuruluĢlarınca manuel olarak intikal ettirilen bilgilerden, KADĠM servislerince öncelikle ilgili ekranlardan kontroller yapılarak, kiĢilerin Kuruma kayıtlı olup olmadıkları araĢtırılacak ve Kuruma kayıtlı olmayanların tespiti yapılacaktır.

1.4.2.5. Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçları

1.4.2.5.1.
5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince yayımlanan ・Kamu Ġdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik・ hükümleri çerçevesinde, ünitelere intikal eden kamu denetim elemanlarınca 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetim sonuçları doğrudan KADĠM servislerine iletilecek ve bu servislerce de denetim sonuçlarının gereği yapılmak üzere iĢveren servislerine gönderilmesi sağlanacaktır.

1.4.2.5.2. ĠĢveren servislerince, tespitlerin sonuçlandırılmasını müteakip yapılan iĢlemlerle ilgili istatistiki bilgiler ilgili genel müdürlüğe gönderilmek üzere KADĠM servislerine intikal ettirilecektir.

1.4.2.5.3. Kamu idarelerince kendi mevzuatları doğrultusunda hazırlanan programlara göre denetim yapıldığından kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçlarının rutin bir Ģekilde aylık olarak ünitelere gelmesi beklenmeyecektir.

1.4.3. Sorgulama yapılması

1.4.3.1. Genel olarak

KADĠM servislerince; portör muayene listeleri, kimlik bildirme formları ve 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince kamu idarelerince gönderilen mesleki Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 14 / 63

bilgilerden, öncelikle; bilginin alındığı tarih itibarıyla kiĢilerin Kurumumuza kayıtlı olup olmadıkları konusunda T.C. Kimlik Numaraları bazında sorgulamalar yapılacaktır.

Buna göre,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlar,

Gelen bilgilerde kayıtlı kiĢilerin zorunlu çalıĢma dıĢında isteğe bağlı ve tarım sigortasına tabi prim ödeme veya çalıĢmaları da olabileceği dikkate alınarak, gelen bilgilerden bu tür çalıĢma olduğu belirtilmemiĢ olsa da;

Gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bendi gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler,

Tarım sigortalılığında ise; 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdiyle tarım iĢlerinde süreksiz çalıĢanlar ile tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalıĢanlar,

Gelen bilgilerden ・çalıĢmama・ veya ・ev hanımı・ beyanları karĢısında bakmakla yükümlü olup olmadıklarının tespiti amacıyla bu kiĢiler,

ĠĢverenler,

KiĢilerin aylık almadıkları,

için sorgulamalar, Kurumumuz
“Ġntranet” (http://sgknet/) bilgisayar sitemine girilerek yapılacaktır.

Diğer taraftan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kamu görevlilerinden isteğe bağlı prim ödeyenlerle ilgili iĢlemler bilgisayar ortamında yürütülmediğinden bu kapsamda olanlarla ilgili sorgulama yapılmayacaktır.

Ayrıca;

1.4.3.1.1. Portör muayene listeleri ile kimlik bildirme formları 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında olmadığından, alınan bu bilgilerden Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemler için de iĢlem yapılacaktır.

1.4.3.1.2. Gelen bilgilerden sorgulama yapılmasına imkan vermeyecek Ģekilde eksik bilgilerin olması durumunda, öncelikle bilgilerin tamamlattırılması yoluna gidilecektir.

1.4.3.1.3. Sorgulama yapılması esnasında; bir kiĢinin gönderilen bilgilerindeki iĢyerinin, sigortalılık statüsü (4/a, 4/b, 4/c) veya sigortalılık türünün (zorunlu, isteğe bağlı veya tarım) farklılık arz etmesi durumunda, KADĠM servislerince kiĢi öncelikle Kuruma kayıtlı olduğu kabul edilecek olmakla birlikte, kiĢinin durumunun netleĢtirilmesi için KADĠM servislerince ilgili servislere yazılı olarak gönderilecektir.

1.4.3.1.4. Yapılan sorgulamalarda, listede kayıtlı bir kiĢinin aynı iĢverenin farklı iĢyeri dosyasından kayıtlı olması durumunda, aynı iĢverenin birden fazla iĢyerinden ayrı ayrı bildirim yapılması gerektiğinden, bu yönüyle araĢtırılması için konu yazılı olarak iĢyeri ve sigortalı bazında iĢveren servislerine bildirilecektir.

1.4.3.1.5. Sorgulama yapıldığı dönem itibarıyla; gelen bilgilerden kiĢinin tescilsiz olduğu tespit edilmekle birlikte yapılan sorgulamalarda, kiĢinin daha önceki bir tarihte çıkıĢının yapıldığının görülmesi durumunda, bu kiĢi kayıt dıĢı olarak değerlendirilecek ve buna göre iĢlem yapılması sağlanacaktır.

Örneğin; 2010 yılı Mart ayında kayıtlara intikal eden listede kayıtlı kiĢinin 2010 yılı Ocak ayında iĢten çıkıĢının verildiğinin görülmesi durumunda; bu durum, kiĢinin çıkıĢı verildikten Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 15 / 63

sonra çalıĢmaya baĢlaması ve bu çalıĢmanın Kuruma bildirilmemesi olarak değerlendirilecektir.

1.4.3.1.6. Gelen bilgilerde; ilgili kamu idaresinin tutanağı ile çalıĢmanın belirlenmesi durumunda; tutanak tarihi ile çalıĢma tarihi arasında bir aylık dönemden fazla bir süre yoksa tutanakta belirtilen tarih ・iĢe giriĢ tarihi・ olarak kabul edilecek ve ayrıca bir iĢlem yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Ancak, tutanakta belirtilen iĢe baĢlama tarihi ile tutanak tarihi arasında bir aydan fazla bir sürenin geçmiĢ olması durumunda 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince konu yazılı olarak sigortalı bazında mutlaka sosyal güvenlik denetmenleri/sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilecektir.

1.4.3.1.7. Yapılan sorgulama sonucunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) olması gerektiği anlaĢılanlar hakkında aĢağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli iĢlemlerin yapılabilmesi için durum sigortalı tescil servislerine bildirilecek ve bu servislerce de;

Gerçek veya basit usulde ticari faaliyette bulunduğu anlaĢılanların vergi kaydının oluĢturulabilmesi için vergi dairelerine, mesleği gereği vergiden muaf olduğu anlaĢılanların ise esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğüne örneği Kurumca hazırlanacak yazılarla durumları bildirilerek bunların sigortalı tesciline esas kayıtlarının oluĢturulması,

KiĢinin Ģirket ortağı olduğunun anlaĢılması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı olması gereken Ģirket ortakları ticaret sicil memurluğu ile kiĢinin ortak olduğu Ģirketlere sorularak bunların tescillerinin yapılması,

sağlanacaktır.

1.4.3.1.8. Gelen bilgilerden kiĢinin 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında olduğunun anlaĢılması durumunda, KADĠM servislerince ilgili sandıklarla yazıĢma yapılarak beyanın veya gelen bilginin doğru olup olmadığının teyidi sağlanacaktır.

1.4.3.1.9. Yapılan sorgulamada kiĢinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında çalıĢtığı, aynı zamanda da (c) bendi kapsamında kaydının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, Kanunun 53 üncü maddesi gereğince kiĢinin 4/c bendine tabi sigortalılığı geçerli olacağından bu sigortalılar hakkında herhangi bir iĢlem yapılmayacaktır.

Bu durumda, 4/c dıĢında diğer statülerdeki çalıĢmalar için de prim yatırıldığının anlaĢılması halinde, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince iĢlem yapılacaktır.

1.4.3.1.10. KADĠM servislerince belediye veya il özel idarelerinden gelen ruhsatların sorgulanması sırasında kendi nam ve hesabına bağımsız çalıĢanın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Kuruma kaydının bulunmadığının tespiti durumunda, bu iĢyerlerinde faaliyetlerin sadece iĢyeri sahibi ile yürütülmeyeceği ve hizmet akdiyle (4/a kapsamında) çalıĢanların da olabileceği düĢüncesiyle iĢyeri sorgulama ekranlarından iĢyerinin tescilli olup olmadığı ile bu iĢyerinden sigortalı bildirimi yapılıp yapılmadığı sorgulanacak, iĢyerinin Kurumumuzca tescil edilmediğinin ve buradan da herhangi bir sigortalının bildiriminin yapılmadığının anlaĢılması halinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için durum bir yazı ile sosyal güvenlik denetmenleri/sosyal güvenlik kontrol memurları servisine iletilecektir.

1.4.3.1.11. KADĠM servislerince, vergi dairelerinden ・yoklama fiĢleri・nin alınması durumunda; alınan bu fiĢlerde yer alan çalıĢan sayısı ile (çalıĢanların isimleri belirtilmediğinden), aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen çalıĢan sayısı karĢılaĢtırılarak, sayının mutabık olması durumunda herhangi bir iĢlem yapılmayacak, sayının aylık prim ve hizmet belgesindeki sayıdan fazla olması durumunda farklılık bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecek, sayının yoklama fiĢinde fazla olması durumunda ise, ilgili iĢyerinin denetimi için Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 16 / 63

konu sosyal güvenlik denetmenleri/sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilecektir.

1.4.3.1.12. Gelen bilgi ve belgelerden, kiĢinin ・tarımsal faaliyette・ bulunduğunun anlaĢılması halinde; ekranlardan sorgulama yapılarak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında kaydının bulunup bulunmadığının, ayrıca diğer statülerde aktif sigortalılık ile kendi çalıĢmalarından dolayı aylık alınıp alınmadığının tespiti yapılacak, bu kapsamda sigortalılık kaydı yapılması gerekenler tescil servisine intikal ettirilecek, sigortalı tescil servislerince ise faaliyet gösterilen yerdeki ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerinden kayıtları olup olmadığı sorularak alınacak cevaba göre tescil iĢlemleri sonuçlandırılacaktır.

1.4.3.1.13. Yapılan sorgulama sonucunda; KADĠM servislerince 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında emekli olanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi çalıĢtığı tespit edilenlerin tescillerinin yapılabilmesi için durum tescil servislerine bildirilecektir. Sigortalı tescil servisleri tarafından ise bunların almakta oldukları aylıklarından Kanunun geçici 14 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılabilmesi için tescilleri yapılarak ilgili sandıklara durumları bildirilecektir.

1.4.3.2. Portör muayene listelerinin kontrolü

1.4.3.2.1.
Portör muayene listelerinde yer alan bilgilerin kontrolü ・T.C. Kimlik Numarası・ bazında yapılabileceği gibi ・vergi kimlik numarası・ bazında da yapılabilecektir.

1.4.3.2.2. Sorgulama yapılırken, portör muayenelerinin yapıldığı tarihler dikkate alınarak sorgulama yapılması esas olmakla birlikte, iĢe baĢlamadan önce portör muayenesinin yapıldığı ve aradan belli bir süre geçtikten sonra çalıĢmaya baĢlandığı hususu da dikkate alınacaktır.

Örneğin; 2009 yılı Ekim ayında portör muayenesine tabi tutulan bir kiĢinin 2009 yılı Kasım ayında iĢe giriĢinin verilmesi halinde, yeni format listesinde portör muayenesinin de ・ilk・ olarak iĢaretlenmesi durumunda kiĢinin Kuruma kayıtlı olduğu kabul edilecek ve ayrıca bir araĢtırma yapılmasına gerek duyulmayacaktır.

1.4.3.2.3. Portör muayene tarihi ile iĢe giriĢ tarihi arasında bir aydan fazla bir süre olması durumunda ise, kiĢinin kayıtlı olduğu tespit edilmekle birlikte, gerçek iĢe baĢlama tarihinin tespiti için iĢverenle yazıĢma yoluna gidilecektir. Bu durum KADĠM servislerince iĢveren servislerine sigortalı bazında yazılı olarak bildirilecek ve gerekli yazıĢma iĢveren servislerince yapılacaktır.

Örneğin, 2010 yılı ġubat ayında portör muayenesine tabi tutulan bir kiĢinin 2010 yılı Nisan ayında iĢe giriĢinin verilmesi halinde, kiĢinin iĢe baĢlama tarihinin tespiti için iĢverenle yazıĢma yapılması gerekecektir.

1.4.3.3. Kimlik bildirme formları

Kimlik bildirme formu 2 ile ・iĢe baĢlama tarihi・ bildirilen sigortalının, tescil sorgulamasında formda bildirilen iĢe baĢlama tarihinden itibaren bir aylık süre içinde sigortalının tescil kaydının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, bu sigortalının tescilli olduğu kabul edilip, hakkında ayrıca bir iĢlem yapılmayacaktır. Bir aylık süreyi geçen durumlarda ise iĢverenle yazıĢma yapılması için KADĠM servislerince sigortalı bazında yazılı olarak iĢveren servislerine bildirilecektir.

1.4.3.4. Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında alınan bilgiler

Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen bilgiler ・tutanak・ Ģeklinde gönderilmiĢ ve düzenlenen tutanaklarda ・iĢe baĢlama tarihi・ belirtilmiĢ ise, tutanakta belirtilen iĢe baĢlama tarihinin tutanağın düzenlendiği tarihten bir aydan daha uzun bir süreyi kapsaması durumunda ・iĢe Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 17 / 63

giriĢ tarihi・nin belirlenmesi için iĢverenle yazıĢma yapılması için KADĠM servislerince iĢveren servislerine bildirilecektir.

1.4.3.5. Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitler

1.4.3.5.1.
Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca gönderilen tutanak ve raporda belirtilen kiĢilerin ve iĢyerlerinin tescilsiz olduğu hususlarında ayrıca bir iĢlem yapılmayacak, bu tespitlerin Genelgenin ・1.2.5.1.・ bölümünde belirtilen servislere intikali sağlanacaktır.

1.4.3.5.2. Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca gönderilen tespitlerden tescili bulunmayanların aynı zamanda Kurumumuzdan aylık alıp almadıklarının sorgulaması KADĠM servislerince yapılacaktır. Kurumdan aylık aldığı tespit edilenlerden;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalıĢması olduğu anlaĢılanlar için, KADĠM servislerince bir yazı ile durum iĢveren servislerine bildirilerek, iĢverenler servisince iĢverenlere Kuruma vermesi gereken belgeleri vermesi için tebligat gönderilecek, iĢverenlerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde, iĢveren servislerince belgeler re・sen düzenlenerek sigortalının tescil kayıtlarının oluĢturulması bakımından re・sen düzenlenen sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi sigortalı tescil servislerine gönderilecek, tescil servislerince re・sen tescil edilen sigortalının sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi tutularak aylıkları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılabilmesi için,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalıĢması olduğu anlaĢılanlar ise tescil servislerine bildirilecek, tescil servislerince tescili yapılanlardan aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacak olanlar için,

durum tahsis servislerine bildirilecektir.

1.4.3.6. Kayıt dıĢı istihdam tespitlerinin ilgili servislere bildirimi

1.4.3.6.1. Tescilsiz sigortalılık tespiti

Kayıt dıĢı olarak tespit edilen kiĢinin statüsüne göre farklı iĢlemler yapılacaktır.

ġöyle ki;

a) Kayıt dıĢı olarak tespit edilen çalıĢmanın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması halinde, KADĠM servislerince sigortalı ile ilgili iĢlem yapılması, daha doğrusu iĢverene tebligat gönderilmesi için iĢveren servislerine bir yazı ekinde tespit gönderilecektir. Bilgi gönderilirken, ・iĢe baĢlama tarihi・nin tespiti için mutlaka kamu kurum ve kuruluĢundan alınan bilginin dönemi de belirtilecektir.

b) Kayıt dıĢı olarak tespit edilen kiĢinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalıĢanlar da dahil) kapsamında çalıĢmasının bulunduğunun tespiti halinde KADĠM servislerince, sigortalılığı ile ilgili gerekli iĢlemlerin yapılabilmesi için tespit sigortalı tescil servislerine gönderilecektir.

1.4.3.6.2. Tescilsiz iĢyeri tespiti

Kayıt dıĢı çalıĢtığı tespit edilen kiĢinin iĢyerinin de tescilsiz olması durumunda; bu durum, iĢverene tebligat gönderilmesi için KADĠM servislerince iĢveren servislerine bildirilecektir. Bilgi gönderilirken, ・iĢyerinin kapsama alınma tarihi・nin tespiti için mutlaka kamu kurum ve kuruluĢundan alınan bilginin dönemi de belirtilecektir.

1.4.3.6.3. Kayıt dıĢı çalıĢanın aynı zamanda Kurumdan aylık aldığının tespiti

Kayıt dıĢı çalıĢtığı tespit edilen kiĢinin aynı zamanda Kurumdan aylık aldığının tespiti halinde, sigortalılık statüsüne göre farklı iĢlem yapılacaktır.

Buna göre;

a) KiĢinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında çalıĢması var ise Genelgenin ・
1.4.2.5.2.・ bölümünde açıklandığı Ģekilde iĢlem yapılacaktır. Adres : MithatpaĢa Cad. No: 7 Sıhhiye, 06430, ANKARA Ayrıntı Bilgi : R. LEVENT Daire BaĢkanı V. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 18 / 63

b) Aylık alan kiĢilerden kayıt dıĢı çalıĢtığı tespit edilenlerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıĢtığının anlaĢılması halinde, aylıkları ile ilgili olarak 21/04/2004 tarihli ve 5335 sayılı Kanun kapsamında gerekli iĢlemlerin yapılabilmesi için durum tahsis servislerine bildirilecek, anılan servislerce de ilgili kurum ve kuruluĢlara yazı yazılarak çalıĢmanın baĢlangıcı ve süresi tespit edilerek sonucuna göre anılan Kanun hükümleri doğrultusunda iĢlem yapılacaktır.

1.4.3.6.4. Beyan edilen/gönderilen bilgi ile sorgulama sonucunda tespitin farklı olması

Gönderilen bilgilerle yapılan sorgulama sonuçlarının çalıĢma statüsü açısından farklı olması durumunda; gelen bilgilerde kiĢinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) veya (c) bendine göre çalıĢması varsa iĢverenler servisine, (b) bendine göre çalıĢması var ise sigortalı tescil servislerine bu bilgi gönderilecektir. Bu bilgi gönderilirken, ・bilginin alındığı dönem・ ve biliniyorsa vergi, meslek odası, ziraat odası, il/ilçe tarım müdürlüğü veya ticaret sicil memurluğu kayıt tarihi de bildirilecektir.

Örneğin; ・Gelen bilgilerde tarım sigortalısı olduğu belirtilen kiĢinin yapılan sorgulamalarda bakmakla yükümlü kiĢi olduğunun belirlenmesi・ veya ・gelen bilgilerden isteğe bağlı sigortalısı olarak belirtilen kiĢinin yapılan sorgulamalarda tarım sigortalısı olarak tespit edilmesi・ gibi…

1.4.3.6.5. KADĠ servislerince yapıan sorgulamalar çrçvesinde tespit sonuçarı Genelgenin (2) ila (5) numaralıeklerine göe düenlenerek ilgili servislere imzalıolarak göderilmesi sağanacaktı.

1.4.3.7. Tescil iĢemleri

1.4.3.7.1. Genel olarak

Bilindiğ üere, 5510 sayııKanunun 86 ncımaddesinin yedinci fırasıda, öetle; Kamu kurum ve kuruluĢarıile bankalar tarafıdan düenlenen belge ve alıan bilgilerden çlıĢığıanlaĢıan sigortalıar içn Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapıan tebligata rağmen bir ay içnde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde bu belgelerin Kurumca re・sen düenleneceğ hususuna yer verilmiĢir.

Kanunun 4 ücümaddesinin birinci fırasıı (a) ve (c) bentleri kapsamıda olanlar içn iĢerenler servislerince, gelen bilgilerde ・kimlik bildirme formu 2・ hariçdiğr bilgilerde ・iĢ baĢama tarihi・ olmadığıdan, iĢerenlere KADĠ servislerince bildirilen ilgili kurum ve kuruluĢan alıan bilginin döemi de belirtilmek suretiyle, tebligat yapıarak bir ay içrisinde ・iĢeri bildirgesi・, ・sigortalıiĢ giriĢbildirgesi・ ile ・aylı prim ve hizmet belgesi・nin verilmesi istenecek, bu süe içrisinde göderilecek ・iĢeri bildirgesi・ ve/veya ・sigortalıiĢ giriĢbildirgesi・nde yazııolan ・iĢ baĢama tarihi・ KADĠ servislerince bildirilen döeme uygun ise tescil iĢemi gerçkleĢirilecek, ayrıa, sigortalıtarafıdan iĢ baĢama tarihine karĢıbir itiraz olmadığısüece, ・iĢ baĢama tarihi・ konusunda herhangi bir inceleme yapımayacaktı. Bir ay içrisinde tebligata cevap verilmemiĢveya göderilen ・iĢeri bildirgesi・ ve/veya ・sigortalıiĢ giriĢbildirgesi・nde KADĠ servislerince bildirilen döemden daha sonraki bir tarih içn ・iĢ baĢama tarihi・ belirtilmiĢise, KADĠ servislerince bildirilen döem esas alıarak re・sen tescil iĢemi yapıacaktı.

Bu durumda iĢeren KADĠ servislerinin kayı dıĢıtespiti üerine bir aylı süe içrisinde ・iĢeri bildirgesi・ ve/veya ・sigortalıiĢ giriĢbildirgesi・ni gödermiĢolsa da ilgili iĢerene Kanunun 102 nci maddesi gereğnce idari para cezasıda uygulanacak olup, iĢeren servislerince idari para cezasıtebligatıiĢerene göderilecektir.

Kanunun 4 ücümaddesinin birinci fırasıı (b) bendinin (4) numaralıalt bendi kapsamıdaki çlıĢalar içn öcelikle Kanunun 4 ücümaddesinin birinci fırasıı (a) bendi, (4) numaralıalt bendi hariç(b) bendi ve (c) bendi kapsamıda çlıĢa olup
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 19 / 63

olmadığıı Kurum kayılarıdan kontrolüyapıı bu statüerde çlıĢaları bulunmadığıı anlaĢımasıdan sonra aĢğıa belirtilen iĢemler yapıacaktı.

Ziraat odası bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülülerinde 1/10/2008 tarihi öcesinde kaydıolan ve kayılarıhalen devam ettiğ tespit edilenler içn Kurumumuza bilgi ve belgenin intikal ettiğ tarih itibarıla tescilleri yapıacaktı.

Ziraat odası bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülülerinde 1/10/2008 tarihi sonrasıda kaydıolan ve kayılarıhalen devam ettiğ tespit edilenler içn ise Kanunun 7 inci maddesi gereğnce bir yılı tespit tarihi esas alıacağıdan bir yılı süe içnde kaydıbulunanları ziraat odası bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülülerindeki kayı tarihleri esas alıarak, bir yılı bildirim süesi geçikten sonra tespitleri yapıanları ise tespit tarihi itibarıla tescilleri yapıacaktı.

Ziraat odası bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülülerinde kaydıbulunmayanları, öcelikle oda ve müülülerin kendi mevzuatlarıgereğnce kayılarıı yapımasısağanacak, bu kayı tarihleri esas alıarak tescilleri yapıacaktı.

Yukarıa belirtilen iĢemler gerçkleĢirilirken, daha doğusu sigortalıı bildirimi ilgiliye tebliğedildikten sonra, ilgilinin Kanunun 6 ncımaddesinin (k) bendi kapsamıda bulunduklarıı・muafiyet belgesi・ ile süesi içrisinde belgeleyenlerin sigortalıılarıise iptal edilecektir.

Kanunun 4 ücümaddesinin birinci fırasıı (b) bendi (tarıda kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnlar da dahil) kapsamıda olanlar içn KADĠ servislerince vergi, meslek odası ziraat odası bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülüğüveya ticaret sicil memurluğ kayı tarihi bildirilmiĢise, bu tarihler esas alıarak sigortalıtescil servislerince resen tescili yapıacak ve bildirimi süesinde yapmayan kuruluĢ Kanunun 102 nci maddesi gereğnce idari para cezasıuygulanacaktı.

Kayı dıĢıolarak tespit edilen kiĢnin vergi dairesi, meslek odası ziraat odası bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülüğüveya ticaret sicil memurluğnda kaydıı bulunmamasıdurumunda, sigortalıtescil servislerince bu kiĢlerin ilgili kuruluĢardan yasal süesi içrisinde ・sigortalıiĢ giriĢbildirgesi・nin verilip verilmediğ takip edilecek, süesi içrisinde bildirim yapımadığıtaktirde re・sen tescil yapıarak bildirimi süesinde yapmayan kuruluĢ Kanunun 102 nci maddesi gereğnce idari para cezasıuygulanacaktı

Kimlik bildirme formu 2・de, ・iĢ baĢama tarihi・nin ・gü/ay/yı・ Ģklinde bulunmasıhalinde iĢerenler servisince formda kayılı・iĢ baĢama tarihi・ esas alıarak re・sen tescil iĢemi gerçkleĢirilerek iĢerene bir ay süeli tebligat göderilecek ve kayı dıĢıı nedeniyle idari para cezasıuygulanacaktı.

Kimlik bildirme formlarıdıĢıda, öellikle eğence iĢerlerinin denetimi sonucunda göderilen tutanaklarda aynıiĢeri ve çlıĢn içn ・iĢ baĢama tarihi・nin farklıı arz etmesi durumunda, tutanakta belirtilen tarih esas alıacak, tutanakta belirtilen iĢ baĢama tarihinin tutanağı düenlendiğ tarihten bir aydan fazla bir süeyi kapsamasıdurumunda ise ・iĢ giriĢtarihi・nin belirlenmesi içn konunun yazııolarak sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikali sağanacaktı.

Kimlik bildirme formu 2・de ・iĢ baĢama tarihi・nin bulunmaması ancak formun düenlenme tarihinin bulunmasıdurumunda, bu tarih dikkate alımayacak olup, formlardaki bilgiler Genelgenin bu kımıı ・
1.4.2.3.4.・ böüüü ikinci paragrafıkapsamıda değrlendirilecektir. Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 20 / 63

Kimlik bildirme formlarıdan yapıacak tespitlerde, Kuruma bildirim tarihi ile bildirim formunda yer alan iĢ baĢama tarihi arasıda bir aydan fazla süe bulunmasıhalinde Genelgenin ilgili böülerinde belirtildiğ üere mutlaka iĢeren servislerince iĢerenle yazıĢa yapıacak ve konunun sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikal ettirilmesi sonucunda da, Kanunun 86 ncımaddesinin sekizinci fırasıhüüleri dikkate alıarak tescil iĢemi sonuçandııacaktı.

1.4.3.7.2. Tescil iĢemlerine itiraz

1.4.3.7.2.1. Genel olarak

Yapıan iĢemlere her tülüitiraz; öcelikle kanılayııbilgi ve belge olmasıhalinde ilgili servislerce değrlendirilecek, yeterli bilgi ve belge olmamasıdurumunda sosyal güenlik il müü yardıcııveya merkez müüübaĢanlığıda sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memuru servis Ģfi, prim tahsilat, tahsis, iĢkazalarıservis Ģflerinden komisyonca sonuçandııamamasıdurumunda itiraz sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikal ettirilecektir.

1.4.3.7.2.2. Portör muayene listeleri

Portö muayene listesinde yer alan kiĢnin Kuruma kayılıolduğnun tespiti ve iĢerene tebligat göderilmesi sonucunda iĢerenin ・ilgili kiĢnin iĢerinde çlıĢaya baĢamadığı itirazıda bulunmasıdurumunda, göderilen listedeki kiĢ ile ilgili ・ilk・ süununun iĢretlenmesi durumunda iĢereninin itirazıkabul edilecek ve ayrıa bir iĢem yapımasıa gerek duyulmayacaktı.

1.4.3.7.2.3. Re’sen tescil iĢemlerinin tescil menüsüne iĢenmesi

Bilindiğ üere, 5510 sayııKanunun 59 uncu maddesinin birinci fırasıda Kurumun denetim elemanlarıca yapıacak iĢemler, yedinci fırasıda kamu idarelerinin denetim elamanlarıca yapıacak iĢemler, Kanunun 86 ncımaddesinin yedinci ve sekizinci fıralarıda ise res・en yapıacak iĢemlerle ilgili hüülere yer verilmiĢir.

Sö konusu hüülerin uygulamasıda;

Kanunun 59 uncu maddesine dayanıarak; ・Sosyal Güenlik Kurumu BaĢanlığıSosyal Güenlik Kontrol MemurlarıYöetmeliğ・ ile ・Kamu Ġarelerinin Denetim Elemanlarıca Yapıacak Tespitler Hakkıda Yöetmelik・,

Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fırasıgereğnce çıarıan ・5510 SayııKanunun 8 inci Maddesinin UygulanmasıHakkıda Tebliğ çıarımıĢı.

Sö konusu hüülerden de anlaĢıacağıüere; fiilen çlıĢasıolduğ halde iĢeren ve sigortalıarca 5510 sayııKanun ve yöetmeliklerde ögöüen süeler içrisinde bu bildirimlerin yapımamasıve Kurumca bu çlıĢaları tespiti halinde sigortalıarı tescilleri Kurumca re・sen yapımaktadı.

Kanunun 86 ncımaddesinin yedinci fırasıda da belirtildiğ üere, re・sen tescil iĢemleri;

Kurumun denetim ve kontrol ile göevlendirilmiĢmemurlarıca fiilen yapıan denetimler sonucunda düenlenen raporlar veya iĢeri kayılarıdan yapıan tespitler, Kamu idarelerinin denetim elemanlarıca kendi mevzuatıgereğnce yapacaklarısoruĢurma, denetim ve incelemeler,

Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fırasıı uygulamasıa iliĢin olarak kamu kurum ve kuruluĢarıile bankalar tarafıdan düenlenen belge veya alıan bilgiler,

sonucu yapımaktadı.

Sigortalıtescilinin, ・süesinde ve beyana dayalı/・re・sen yapıması ayrıı ・Kanunun 102 nci maddesi gereğnce uygulanacak idari para cezalarıı miktarıı farklıı götermesi・ veya ・5763 sayııKanun gereğnce 5510 sayııKanunda yapıan değĢklikle iĢerenler içn
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 21 / 63

beĢpuanlı prim indiriminden yararlanımasıiçn kayı dıĢıçlıĢa olmamasıĢrtıı aranması gibi … Kurum mevzuatıve uygulamalarıaçııdan öem arz etmektedir.

Yukarıa belirtilen iĢemler nedeniyle re・sen tescil iĢemi yapııken, üitelerimizde ・SigortalıTescil Servisleri・nce ・Tescil ĠĢemleri・ menüüde yer alan ・Re・sen Tescil Kodu・ kutusunun karĢııdaki ・Seçniz・ böüüü içrisinde bulunan ・KADĠ・ seçneğnin mutlaka iĢretlenmesi ve 01/10/2008 tarihinden bu tarafa yapıan re・sen tescillerin de ilgili menüen gücellenmesi sağanacaktı.

・Re・sen Tescil Kodu・na ・KADĠ・ olarak iĢretlenen kayıları altıĢr aylı periyotlarda döüleri alıarak, bu periyotta birden fazla kayı dıĢıtespiti bulunan iĢerinin denetimi içn konu sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikal ettirilecektir.

1.4.3.7.2.4. Uygulama sonuçlarıı bildirilmesi

Genelge tarihinden sonra uygulama sonuçarıKADĠ servislerince;

a) Portö muayene listeleri aylı ve Genelge ekinde yer alan formatta,

b) Kimlik bildirme formlarıaylı ve Genelge ekinde yer alan formatta,

c) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fırasıgereğnce kamu kurum ve kuruluĢarıdan alıan bilgiler üçr aylı (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylü ve Ekim-Aralı) periyotlarda ve Genelgenin ekinde yer alan formatta,

ç Kanunun 59 uncu maddesi gereğnce kamu idarelerinin denetim elamanlarıca yapıan tespit sonuçarıüçr aylı (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylü ve Ekim-Aralı) periyotlarda ve Genelgenin ekinde yer alan formatta,

d) Belirtilen hususlar dıĢıda KADĠ servislerinin kendi inisiyatiflerinde ilde bulunan kurumlardan alıan bilgilerin üçr aylı (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylü ve Ekim-Aralı) periyotta,

Sosyal Sigortalar Genel Müülüğüne bildirimi sağanarak, bilgilerin zamanıda ve sağılıgöderilmesine öen göterilecektir.

1.4.3.7.2.5. Sorgulamasıyapıan evrak ve listelerin muhafazası

Kurumumuzca belge ve evrakları saklanma ve imha süesi ・Devlet ArĢv Hizmetleri Hakkıda Yöetmelik・ hüülerine göe belirlenmekle birlikte, belge ve evrakları saklama ve imha süeleri açıç belirtilmemiĢve Yöetmeliğ tabi olan kurumları bu konudaki içdüenlemelerine bıakımıĢı.

Kurumumuzca bu konuda henü bir düenleme yapımamıĢolduğ hususu da dikkate alıarak, devredilen sosyal güenlik kurumlarıca yapıan düenlemeler doğultusunda KADĠ servislerine gelen bilgi ve belgelerin de ・bir hakkı tayini ve tespiti・ ile ilgili olduğndan, ikinci bir talimata kadar bu bilgi ve belgeler iĢemlerin tamamlandığıtarihi takip eden 10 uncu yıı sonuna kadar saklanmasıve bu tarihten sonra imha komisyonlarıca imha edilmesi gerekmektedir.

1.4.3.7.2.6. Genelgeden önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırasıı (b) bendinin (4) numaralıalt bendi kapsamıda yapıan tescil iĢemlerinin yeniden değrlendirilmesi

Kanunun 4 ücümaddesinin birinci fırasıı (b) bendi kapsamıda tarıda kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnlarla ilgili tescil iĢemleri Genelgenin ilgili böülerinde belirtilen Ģkilde yapıacaktı.

Bazıüitelerimizce bu konuda talimat olmadan öellikle ・Çftç Kayı Sistemi・nden bilgiler alıarak, doğudan tescil iĢemi yapıdığıve bu yolla bazıkiĢlerin mağuriyetine sebebiyet verildiğ anlaĢıdığıdan, bu Ģkilde yapıan tesciller aĢğıa belirtilen usul ve esaslara göe yeniden değrlendirilecektir.
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 22 / 63

a) Öcelikle, herhangi bir araĢıma yapmadan doğudan tescilleri yapıanlarla ilgili olarak sigortalıı süesinde ve tescil tarihinde değĢklik olmasıgerekenler ile muafiyet kapsamıda bulunduğ tespit edilenlerin durumları03/03/2010 tarihli ve 3383838 sayııyazıa belirtilen esaslar doğultusunda yeniden değrlendirilerek iĢem yapıacaktı.

b) Yapıan değrlendirme sonucunda sigortalıı süelerine iliĢin tescil baĢangıçtarihleri değĢnler ile muafiyet kapsamıa girmeleri nedeniyle sigortalıılarıiptal edilenlerin durumları ilgililere ve ziraat odalarıa, bulunmadığıyerlerde il/ilç tarı müülülerine bildirilecektir.

2. KAMU ĠARELERĠĠ DENETĠ ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPĠLER

2.1. Genel açılamalar

Kayı dıĢıistihdam ve bununla müadele ükemizin en öemli sorunlarıarasıda yer almaktadı. Bu müadele; sadece Kurumumuzun alacağıtedbir ve yapacağıdenetimlerle değl, aynızamanda Devletin tü kurumlarıarasıda iĢirliğni ve konunun öemine sahip olunmasıbilincini de zorunlu kımaktadı.

5510 sayııSosyal Sigortalar ve Genel Sağı SigortasıKanununun 1/10/2008 tarihinde yüülüğ giren 59 uncu maddesinin yedinci fırasıda;

・ Kamu idarelerinin denetim elemanlarıkendi mevzuatlarıgereğnce iĢerlerinde yapacaklarısoruĢurma, denetim ve incelemeler sıasıda, çlıĢııanları sigortalıolup olmadığııda tespit ederek, sigortası çlıĢııanlarıKuruma bildirmek zorunda oldukları bu kurumları ayrıa kendi mevzuatlarıgereğnce yaptılarıinceleme ve tespitler sıasıda bu Kanuna göe sigortalısayıanları prime esas kazançarıı veya sigortalıgü sayıarıı eksik bildirilmesi sonucunu doğran tespitlerini de en geçbir ay içnde Kuruma bildirecekleri, Kurumun bu bildirimleri esas almak üere gerekli yasal iĢemleri yapacağı hümüyer almıĢı.

Sosyal Sigorta ĠĢemleri Yöetmeliğnin 116 ıncımaddesinin birinci fırasıda; ・Kamu idarelerinin denetim elemanlarıtarafıdan yapıan tespitlere iliĢin yüüüecek iĢemlerin usul ve esaslarıKamu Ġarelerinin Denetim Elemanlarıca Yapıacak Tespitler Hakkıda Yöetmelik ile belirlenir・ hümüe yer verilmiĢve bu hüü gereğnce de 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayııResmi Gazetede yayılanan ・Kamu Ġarelerinin Denetim Elemanlarıca Yapıacak Tespitler Hakkıda Yöetmelik・ çıarımıĢı.

Sö konusu Yöetmelik hüüleri gereğnce, iĢemler aĢğıa belirtilen Ģkilde gerçkleĢirilecektir.

2.2. Kamu idarelerinin denetim elemanlarıca;

・Kendi mevzuatlarıgereğnce iĢerlerinde yapacaklarıher tülüsoruĢurma, denetim ve incelemeler sıasıda, iĢerlerinde çlıĢııanları 5510 sayııKanuna göe sigortalıolup olmadığıı tespit edilmesi ve sigortası çlıĢııanları ve 5510 sayııKanuna göe sigortalısayıanları prime esas kazançarıı veya sigortalıgü sayıarıı eksik bildirilmesine iliĢin tespitlerinin en geçbir ay içnde Kuruma bildirilmesi,

Sigortalıolmasıgerekenlerin Kuruma bildirimi yapımadığıı ya da sigortalıgü sayıarıı ve prime esas kazançtutarlarıı eksik bildirildiğnin tespit edilmesi durumunda, öneğ
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 23 / 63

・Kamu Ġarelerinin Denetim Elemanlarıca Yapıacak Tespitler Hakkıda Yöetmelik・ ekinde bulunan fiili tespit veya kayı inceleme tutanağıdüenlenerek, bağıbulunduğ birimin üt yazııekinde tespit yapıan iĢerinin bulunduğ Kurumun ilgili üitesine intikal ettirilmesi・

yüülüüğüve yetkisi verilmiĢir.

Buna göe;

2.2.1. Kamu idarelerinin denetim elamanlarıca yapıacak tespitler, sadece 5510 sayııKanunun 4 ücümaddesinin birinci fırasıkapsamıdaki (hizmet akdi, kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnlar ve kamu göevlileri) sigortalıarıkapsayacaktı.

2.2.2. Kamu idarelerinin denetim elemanlarıca, tespit yapıan iĢerinde hem durum tespiti hem de kayı incelemesi yapıabilecektir. Kayı incelemesi ilgili idarenin kendi mevzuatıçrçvesinde gerçkleĢirilecektir.

2.2.3. Yapıan tespitler sonucunda, tespit tüüe göe öneğ Kamu Ġarelerinin Denetim Elemanlarıca Yapıacak Tespitler Hakkıda Yöetmelik ekinde bulunan ・Fiili Tespit Tutanağı veya ・Kayı Ġceleme Tutanağı düenlenecektir.

2.2.4. Bu tutanaklar, bir yazıekinde, denetim elemanıı bağıbulunduğ birime en geçbir ay içnde verilecek ve bu birimce de, üt yazıekindeki tespitlere iliĢin tutanaklar iĢerinin bulunduğ ildeki Kurum üitesine göderilecektir. Ancak, denetim yapıan yerde bu tespitlere iliĢin tutanakları doğudan ilgili Kurum üitesine verilmesi halinde ilgili birimce verilmiĢolarak sayıacaktı.

2.3. Kurumun ilgili üitelerine göderilen/verilen tutanak/raporlar incelenerek, mevzuat açııdan herhangi bir eksiklik bulunmadığıı ve tespitlerin usulüe göe yapımıĢolduğnun anlaĢımasıhalinde, tutanak/raporlar hakkıda Kurumca ayrıa denetim yapımadan iĢem yapıacaktı. Buna göe;

2.3.1. Fiilen veya kayden çlıĢııdığıtespit edilen sigortalıarı Kuruma bildirilmeyen ya da eksik bildirilen sigortalıgü sayıarıve prime esas kazançarıile ilgili prim belgeleri iĢerenlerden istenecektir.

2.3.2. Tutanaklarda belirtilen iĢerinin Kurumda tescilli olmadığıı da tespit edilmesi halinde, iĢeri bildirgesi de aynıĢkilde iĢerenden istenecektir. Tespitin, 2004 yııMayı ayıöcesine dayanmasıdurumunda iĢerenden aylı sigorta prim belgesi, döt aylı sigorta prim bordrosu ve gerektiğnde aylı sosyal güenlik destek primi bordrosunun alımasısağanacaktı.

2.3.3. Kuruma verilmesi gereken belgelerin, yapıan tebligata rağen bir ay içrisinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler ilgili Kurum üitesince re'sen düenlenecektir.

2.3.4. SigortalıiĢ giriĢbildirgesi, aylı prim ve hizmet belgesi ve gerektiğnde iĢeri bildirgesinin Kurumca re・sen düenlenmesi, iĢerenlerin bu belgeleri Kuruma verme yüülüüğüüortadan kaldımayacağıdan, kanun, yöetmelik ve tebliğerde ögöüen Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 24 / 63

süelerde verilmemiĢolan belgelerden dolayıiĢerenlere 5510 sayııKanununun 102 nci maddesi gereğnce idari para cezasıuygulanacaktı.

2.3.5. Kamu idarelerinin denetim elemanlarıca yapıan soruĢurma, denetim ve incelemelerden; kayı ve belgelere dayanmaksıı çlıĢığıbelirlendiğ halde, prime esas gü sayıarıveya prime esas kazançarıKuruma bildirilmediğ anlaĢıan veya eksik bildirildiğ tespit edilen sigortalıarı geriye yöelik hizmetlerinin veya prime esas kazançarı en fazla tespitin yapıdığıtarihten geriye yöelik bir yılı süeye iliĢin kımı Kurumca yapıacak değrlendirmeden sonra dikkate alıacaktı. Kurumca bu konuda yapıacak değrlendirmede; düenlenen tutanakları usulüe uygun olup olmadığı(öneğn, sigortalıı iĢ giriĢtarihi, prim öeme gü sayııve üreti gibi… hizmet verilmesine imkan verecek bilgileri ihtiva edip etmediğ, tutanaklarda iĢeren imzasıı bulunup bulunmadığı, sigortalıı iĢerinde çlıĢığıı delil ve karinelerle ortaya konulup konulmadığı öerinin tespite dayanı dayanmadığıhususlarıa dikkat edilecektir.

2.3.6. Kurumca istenecek belgelerin muhteviyatıolan primler, 5510 sayııKanunun 89 uncu maddesi de dikkate alımak suretiyle üitece re'sen hesaplanarak iĢerene tebliğolunacaktı.

2.3.7. ĠĢeren, Kurumca tahakkuk ettirilen prim alacaklarııtebliğtarihinden itibaren bir ay içnde öemek zorunda olduğndan, bir ay içrisinde öenmeyen primlerin ilgili mevzuat hüüleri doğultusunda takibine geçlecektir.

2.3.8. Kamu idarelerinin denetim elemanlarıı tespitleri ile ilgili olarak Kurum alacağıı tahsilinde, zaman aĢıısüesi, soruĢurma, denetim ve inceleme sonuçarıı Kurumun ilgili üitesine intikal ettiğ tarihten itibaren on yı olarak uygulanacaktı.

2.3.9. Hem tutanak/raporlardaki kamu idarelerinin denetim elemanlarıı tespit tarihi, hem de prim alacaklarıı tespitindeki zamanaĢıısüesi dikkate alıarak, Kurumun ilgili üitesine intikal eden bu tü tutanak/raporlarla ilgili iĢemler geciktirilmeden yapıacaktı.

2.4. Kamu idarelerinin denetim elamanlarıca yapıan tespitler üerine Kurumun ilgili üitesince yapıan iĢemler üerine;

2.4.1. Kurumun ilgili üitesinde tebliğedilen prim borcuna itiraz edilmesi ve prim borcuna karĢıyapıan itirazı sonuçandııması

2.4.2. Maddi hataları değrlendirilmesi,

2.4.3. Ġiraz komisyonlarıca alıan kararlara karĢıdava açıması

iĢemleri, Sosyal Sigorta ĠĢemleri Yöetmeliğnin 113 üncümaddesinde belirtilen usul ve esaslara göe yüüüecektir.

2.5. Üitelerce, kamu idarelerinden gelen bu tü tespitlere iliĢin yapıan iĢemler hakkıda Genelge ekinde bulunan tablonun doldurularak 2009 yııOcak ayıdan baĢamak üere üçr aylı periyotlarda ve üçr aylı döemi takip eden takvim ayıı onuncu güüe kadar Sosyal Sigortalar Genel Müülüğüe göderilmesi sağanacaktı. Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 25 / 63

3. SOSYAL GÜVENLĠ DENETMENLERĠĠ/SOSYAL GÜVENLĠ KONTROL MEMURLARININ ĠġVE ĠġEMLERĠ

3.1. Genel açılamalar

5510 sayııSosyal Sigortalar ve Genel Sağı SigortasıKanununun 59 uncu maddesinde;

・Bu Kanunun uygulanmasıa iliĢin iĢemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile göevlendirilmiĢmemurlarıeliyle yüüüeceğ,

Bu Kanunun uygulanmasıbakııdan, Kurumun denetim ve kontrol ile göevlendirilmiĢmemurlarıı, 4857 sayııĠĢKanununda belirtilen denetim ve kontrol yetkisini de haiz olacakları hümüe istinaden, 5510 sayııKanunun uygulamasıile ilgili denetim ve kontrol göevi Rehberlik ve TeftiĢBaĢanlığımüettiĢeri ile sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik kontrol memurlarıa verilmiĢir.

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayııBazıAlacakları Yeniden YapıandıımasıĠe Sosyal Sigortalar ve Genel Sağı SigortasıKanunu ve Diğr Bazıkanun ve Kanun Hümüde Kararnamelerde DeğĢklik YapımasıHakkıda Kanunun; 163 ücümaddesi ile 5502 sayııSosyal Güenlik Kurumu Kanununun 31 inci maddesi ・Sosyal Güenlik Denetmenliğ ve Sosyal Güenlik Denetmen Yardıcıığı olarak değĢirilmiĢ 164 ücümaddesi ile de 5502 sayııKanuna geçci 8 inci madde eklenerek sosyal güenlik memurluğ kadrolarıda çlıĢnlardan altıay içnde yapıacak yeterlik sıavıda baĢrııolanları sosyal güenlik denetmeliğ kadrolarıa atanacaklarıögöümüĢü.

5502 sayııKanun hüülerine dayanıarak, öce 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayııResmi Gazetede yayılanan ・Sosyal Güenlik Kontrol MemurlarıYöetmeliğ・ ile daha sonra bu Yöetmelik de yüülüten kaldıan 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayııResmi Gazetede yayılanan ・Sosyal Güenlik Denetmenliğ ve Sosyal Güenlik Denetmen YardıcıığıSıav, Atama, YetiĢirilme, Göev ve ÇlıĢa Usul ve EsaslarıHakkıda Yöetmelik ile sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik kontrol memurlarıı göev, yetki ve sorumluluklarıbelirlenmiĢir. Her ne kadar Sosyal Güenlik Kontrol MemurlarıYöetmeliğ yüülüten kaldıımıĢise de, Sosyal Güenlik Denetmenliğ ve Sosyal Güenlik Denetmen YardıcıığıSıav, Atama, YetiĢirilme, Göev ve ÇlıĢa Usul ve EsaslarıHakkıda Yöetmeliğnin geçci 2 nci maddesi gereğ sosyal güenlik denetmenliğne atanamayan sosyal güenlik kontrol memurlarıiĢve iĢemlerini yüülüten kaldıan Yöetmeliğ göe yapmaya devam edeceklerdir.

Buna göe, üitelerimizde denetimle ilgili iĢve iĢemler aĢğıa belirtildiğ Ģkilde yüüüecektir.

a) Mevcut sosyal güenlik kontrol memurlarıiçn sıav yapımasıa kadar ögöüen iĢer müga Sosyal Güenlik Kontrol MemurlarıYöetmeliğne göe eskiden olduğ gibi sosyal güenlik kontrol memurlarıca yüüüecektir.

b) Mevcut sosyal güenlik kontrol memurlarıiçn sıav yapımasıdan sonra;

ba) Denetmen kadrolarıa atanacak olanlar içn iĢve iĢemler 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayııResmi Gazetede yayılanan ・Sosyal Güenlik Denetmenliğ ve Sosyal Güenlik
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 26 / 63

Denetmen YardıcıığıSıav, Atama, YetiĢirilme, Göev ve ÇlıĢa Usul ve EsaslarıHakkıda Yöetmelik・ hüülerine göe yüüüecektir.

bb) Denetmen kadrolarıa atanamayan sosyal güenlik kontrol memurlarıca ise;

Sosyal güenlik il müüüveya göevlendireceğ sosyal güenlik il müü yardıcııya da sosyal güenlik merkez müüütarafıdan verilen yazııemir üerine yapıacak inceleme, denetim ve kontrol sonucunda;

- ĠĢerinin faal olup olmadığıile iĢeri tescilinde verilen bilgilerin doğuluğnun,

- ĠĢerlerinde yapıan iĢn niteliğ ile yapıan iĢe değĢklik olup olmadığıı,

- Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fırasıda belirtilen prim borçarıa halef olma Ģrtlarıı gerçkleĢp gerçkleĢediğnin,

- Sigortalıarı ve sigortalıolmasıgerekenlerin Kuruma bildirilip bildirilmediğnin,

- Kanunda sigortalıı baĢangıçve bitiĢ ilgili Kurum ve kuruluĢardaki vergi müellefiyeti, tescil ve sicil iĢemlerine bağanmıĢsigortalıarı sigortalıı baĢangıçve bitiĢtarihlerinin,

- Sigortalıarı kimlik bilgilerinin, çlıĢa süelerinin, üretlerinin ve prime esas kazançarıı,

- ĠĢen ayrıdığıbildirilen sigortalıı fiilen çlıĢalarıı devam edip etmediğnin tespit edilmesi ile aylı prim ve hizmet belgesi ve sigortalıhesap fiĢ bilgilerinin farklıolduğnun tespit edilmesi halinde sigortalıarı iĢen ayrııĢtarihinin,

- Sigortalıarı/iĢirakçlerin fiili hizmet veya itibari hizmet uygulamasıdan yararlandııı yararlandıımayacağıhususlarıı,

tespit edilmesi,

- SigortalıiĢ giriĢtarihinde, sigortalıı bildirimi ile iĢerenin/bildirim yüülüüğübulunan ilgili Kurum ve kuruluĢarı bildirimi arasıda farklıı olmasıhalinde, farklıı nedeninin saptanması

- 6/8/2003 tarihinden öce öen sigortalıı ana ve babasıı geçmlerinin sağığıda sigortalıtarafıdan sağanı sağanmadığıhususunda gerektiğnde araĢıma iĢeminin yapıması

- Sigortalıar ile Kurumdan gelir veya aylı alanları geçndirmekle yüülübulunduklarıkimselerinin olup olmadılarıile bunları sağı yardılarıa mütehak bulunup bulunmadılarıı araĢııması

- Sigortalıveya diğr hak sahiplerinin gelir veya aylı alma ĢrtlarııtaĢıı taĢıadılarıveya bu ĢrtlarıtaĢıaya devam edip etmediklerinin tespitinin yapıması
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 27 / 63

- Sosyal güenlik il müüüveya göevlendireceğ sosyal güenlik il müü yardıcııya da sosyal güenlik merkez müüütarafıdan verilecek benzeri inceleme, araĢıma, tespit, denetim ve tarama yapıması

göevlerini ve bu hususlarda ilgililerin beyanlarııalarak tutanağ kaydedilmesi iĢemlerini yüüeceklerdir.

c) Ġk defa sosyal güenlik denetmen yardıcııalımasıdan sonra, yetki alııcaya kadar sosyal güenlik denetmen yardıcıarıı denetmenlerle birlikte, denetim ve diğr iĢemleri yapmalarıesas olmakla birlikte sosyal güenlik il müüüü insiyatifine bağıolarak sosyal güenlik denetmen yardılarıca da,

- ĠĢerinin faal olup olmadığıile iĢeri tescilinde verilen bilgilerin doğuluğnun,

- Sigortalıarı ve sigortalıolmasıgerekenlerin Kuruma bildirilip bildirilmediğnin,

- Sigortalıarı kimlik bilgilerinin, çlıĢa süelerinin, üretlerinin ve prime esas kazançarıı,

tespit edilmesi,

- SigortalıiĢ giriĢtarihinde, sigortalıı bildirimi ile iĢerenin/bildirim yüülüüğübulunan ilgili kurum ve kuruluĢarı bildirimi arasıda farklıı olmasıhalinde, farklıı nedeninin saptanması

- Sigortalıar ile Kurumdan gelir veya aylı alanları geçndirmekle yüülübulunduklarıkimselerinin olup olmadılarıile bunları sağı yardılarıa mütehak bulunup bulunmadılarıı araĢııması

- Sigortalıveya diğr hak sahiplerinin gelir veya aylı alma ĢrtlarııtaĢıı taĢıadılarıveya bu ĢrtlarıtaĢıaya devam edip etmediklerinin tespitinin yapıması

göevleri ile bu hususlarda ilgililerin beyanlarııalarak tutanağ kaydedilmesi iĢemleri yüüüecektir.

3.2. Ünitelerimizce yapıacak iĢemler

3.2.1. Sosyal güvenlik denetmenlerinin/sosyal güvenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güvenlik kontrol memurlarıı görevlendirilmeleri

Sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik denetmen yardıcıarısosyal güenlik kontrol memurları denetimler içn sosyal güenlik il müüüveya göevlendireceğ sosyal güenlik il müü yardıcııya da sosyal güenlik merkez müüüveya göevlendireceğ sosyal güenlik merkez müü yardıcııtarafıdan verilen yazııemir üerine göevlendirileceklerdir. Havale edilen muciplere göe göevlendirme yapımıĢsayıarak, ayrıa bir gü içn ayrıayrıgöevler de olsa sadece bir göev emri düenlenecektir. Yapıan göevlendirmelerde; esas itibarıla iki veya daha fazla sosyal güenlik denetmeni/sosyal güenlik denetmen yardıcıısosyal güenlik kontrol memuru bulunan üitelerimizce, iki kiĢ veya ikiĢr kiĢlik ekipler halinde durum tespiti yaptııacaktı. Ancak, çk sayıa, Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 28 / 63

öneğn 30-40 kiĢnin sigortası olarak çlıĢııdığıa dair ihbar veya Ģkayet dilekçleri içn ikiden fazla sosyal güenlik denetmeni/sosyal güenlik denetmen yardıcıı/sosyal güvenlik kontrol memuru da göevlendirilebilecektir.

3.2.2. Sosyal güvenlik denetmenlerinin/sosyal güvenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güvenlik kontrol memurlarıı denetimlerine istinaden ünitece yapıacak iĢemler

Sosyal güenlik denetmeleri/sosyal güenlik denetmen yardıcıarısosyal güenlik kontrol memurlarıtarafıdan düenlenen raporlar, Yöetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar ile sosyal güenlik mevzuatıa uygun olarak düenlenip düenlenmediğ yölerinden sosyal güenlik il müüüveya göevlendireceğ sosyal güenlik il müü yardıcııtarafıdan incelenecek ve sosyal güenlik il müüü gerektiğnde sosyal güenlik merkez müülerinden birine veya bir ya da birden fazla sosyal güenlik denetmenine/sosyal güenlik denetmen yardıcıına/sosyal güenlik kontrol memuruna da rapor inceleme göevi verebilecektir. Ġceleme sonucu uygun göüen raporlar, uygulanmak üere ilgili birime üt yazıekinde göderilecek ve ilgili birimlerce raporlardaki öerilerle ilgili iĢemler, raporları kendilerine intikal tarihinden itibaren en geçonbeĢiĢgüüiçnde sonuçandııacaktı.

Sosyal güenlik il müüüveya sosyal güenlik il müü yardıcııya da kendilerine sosyal güenlik il müüütarafıdan göev verildiğ durumlarda sosyal güenlik merkez müüüveya sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik denetmen yardıcıarısosyal güenlik kontrol memurlarıtarafıdan raporları incelenmesi sonucunda, raporda düeltilmesi veya tamamlanmasıgereken hususlar varsa bunları giderilmesi, gerekçleri de belirtilmek suretiyle, raporu düenleyen sosyal güenlik denetmeninden/sosyal güenlik denetmen yardıcıından/sosyal güenlik kontrol memurundan, inceleyenler tarafıdan yazııolarak istenebilecektir. Sosyal güenlik denetmeninin/sosyal güenlik denetmen yardıcııı/sosyal güenlik kontrol memurunun isteğ katımamasıhalinde rapor, ekleri ve iade gerekçleri ile birlikte sosyal güenlik il müüüe göderilecektir. Sosyal güenlik il müüü taraflardan birinin göüĢüüuygun bularak uygulanmasııisteyebileceğ gibi, tereddü edilmesi halinde raporu ekleri ve iade gerekçleri ile birlikte Kurum BaĢanlığıa göderebilecektir. Rapor hakkıda, gerek göümesi halinde Rehberlik ve TeftiĢBaĢanlığıı da göüĢüalımak suretiyle Kurum BaĢanlığıı göüĢüdoğultusunda iĢem yapıacaktı.

3.2.3. Ünitece sosyal güvenlik denetmenlerinin/ sosyal güvenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güvenlik kontrol memurlarıı iĢve iĢemlerinin takibi

Sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservisince, iĢakıĢıı izlenmesi amacıla gelen ve giden evrakları kaydedileceğ bir defter tutulacak ve istenilen iĢe ilgili rapor geldiğnde bu defterdeki kayı kapatıacaktı.

Üçen az sosyal güenlik denetmeni/sosyal güenlik denetmen yardıcıısosyal güenlik kontrol memuru olan üitelerimizde diğr servislerden gelen iĢerin dağıııve düenlenen raporları mevzuata uygunluğ ile gelen ve giden yazıarıile düenlenecek raporları takibinin yapıacağıdefterin tutulmasıa iliĢin iĢemleri, servis sorumlusu sosyal güenlik denetmenince/sosyal güenlik kontrol memurunca yapıacaktı.
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 29 / 63

3.2.4. Meslek odalarıile kanunla kurulu meslek kuruluĢu kayılarıı incelenmesi

5510 sayııSosyal Sigortalar ve Genel Sağı SigortasıKanununun;

7 nci maddesinin birinci fırasıı (b) bendine göe, ・Gelir vergisinden muaf olanları sigortalıılarıı esnaf ve sanatkarlar siciline kayı oldukları tarıda kendi nam ve hesabıa çlıĢnları sigortalıılarıı da kanunla kurulu meslek kuruluĢarıca veya kendilerince bir yı içnde bildirilmesi halinde kayı tarihinden, bu süe içrisinde bildirilmemesi durumunda ise bildirimin Kuruma yapıdığıtarihten itibaren baĢayacağı,

8 inci maddesinin üçücüfırasıda ise, ・Gelir vergisinden muaf olanları sigortalıı bildirimlerinin Kanunun 7 inci maddesinde belirtilen sigortalıı baĢangııdan 15 gü içnde düenlenen iĢ giriĢbildirgeleri ile ilgili meslek odalarıca, tarıda kendi nam ve hesabıa çlıĢnları sigortalıı bildirimlerinin ise yine Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen sigortalıı baĢangııdan itibaren bir ay içnde kanunla kurulu meslek kuruluĢnca yapıacağı,

ögöümüĢü.

Kıaca, 5510 sayııKanun hüülerine göe kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnlardan gelir vergisine tabi olmayanlar ile tarıda kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnları sigortalıı bildirimleri tescillerinin yapıdığımeslek odalarıveya kanunla kurulu meslek kuruluĢarıca yapıacaktı.

Diğr taraftan, 5510 sayııKanunla müga haline gelen 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayııEsnaf ve Sanatkarlar ve Diğr Bağısı ÇlıĢnlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun sigortalıığı baĢangııve bitiĢtarihlerini düenleyen 25 inci maddesine göe, gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydıbulunmayanları (tarıda kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnlar da dahil), esnaf ve sanatkarlar sicili ve kanunla kurulu meslek kuruluĢarıa kayılıolduklarıtarihten itibaren kendiliğnden sigortalısayıacaklarıögöümüĢü. Bilindiğ üere, meslek oda kayılarıtetkik edilirken, ilgili meslek kuruluĢarıı tabi olduğ kanunlardan bağısı bir düenleme yapımasımükü değldir.

Bu çrçvede; 5362 sayııEsnaf ve Sanatkarlar Kanununun;

“Odaya Kayı” baĢılı6 ncımaddesinde; ・Esnaf ve sanatkarları sicile kayılarıyapımadıç, hiçir Ģkilde odaya kaydıyapıamaz. Sicile kayı olan esnaf ve sanatkarlara ait bilgiler, esnaf sicili tarafıdan; elektronik ortamda, iĢerlerinin bulunduğ yerdeki, iĢerleri seyyar olanları ikametgahlarıı bulunduğ yerdeki meslek ve sanatlarıile ilgili ihtisas odasıa; meslek ve sanatlarıile ilgili ihtisas odalarıbulunmayanları bilgileri ise karma odaya kayı içn göderilir. Ġgili oda yöetim kurulu, bu kiĢlerle ilgili üelik kararlarııilk toplantııda alı・

“Üyelik ġrtları baĢılı7 inci maddesinde; ・Oda üeliğ içn aĢğıaki Ģrtlar aranı:

a) Tükiye Cumhuriyeti vatandaĢıolmak veya yabancıdevlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Tükiye・de sanat ve ticaret yapıor olmak.

b) Medeni haklarıkullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Vergi müellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

d) Tükiye Odalar ve Borsalar Birliğ büyesindeki odalara kayılıolmamak.・ Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 30 / 63

“Üyeliğn Son Bulması baĢılı8 inci maddesinde; ・AĢğıa belirtilen durumlarda üenin oda kaydıı silinmesine yöetim kurulu tarafıdan karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydı silinmesi temin edilir ve kaydısilinen üeye oda tarafıdan on gü içnde üenin odaya bildirdiğ iĢeri veya ikamet adresine yazııolarak bildirilir.

a) Daimi olarak odanı çlıĢa bögesi dıĢıa çıanlar.

b) 7 nci maddede belirtilen Ģrtlardan herhangi birini kaybedenler veya bu Ģrtlardan herhangi birine sahip olmadığısonradan anlaĢıanlar.

c) Sanat ve mesleğni yapmaktan süekli olarak men edilenler.

d) Vergi müellefiyetini sildirenlerden altıay içnde tekrar vergi müellefiyeti tesis etmeyenler.

Üelikleri sicil tarafıdan silinenlerden, üe niteliğni tekrar kazananları oda üeliğ sicil tarafıdan tesis edilir. Bu Ģkilde üeliğ tekrar tesis edilen üenin daha öce kazanmıĢolduğ haklarıtekrar devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluĢarıı yetki organlarıda göevli olup da oda üeliğ yukarıaki sebeplerden dolayıkesintiye uğayanları yetkili organlardaki göevleri de kendiliğnden sona erer. Bu kiĢler üeliklerini tekrar kazanmıĢolsalar dahi o döeme iliĢin yetkili organ üelikleri devam etmez.・

Ayrıa, 1479 sayııBağ-Kur Kanununun 24 ücümaddesinin (a) bendinde; "Esnaf ve sanatkarlar ile diğr bağısı çlıĢnlardan ticari kazançveya serbest meslek kazancıdolayııla gerçk veya basit usulde gelir vergisi olanlar ve gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkarlar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluĢarıa usulüe uygun olanları Bağ-Kur sigortalııolacağı,

hüüleri yer almaktadı.

Ayrıa, meslek odalarıa üe kayılarıve terk iĢemleri ile ilgili
507 sayııEsnaf ve Sanatkarlar Kanunu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun mevzuatıincelendiğnde:

Esnaf ve Sanatkarlar OdalarıPersonel-Muhasebe ve ĠĢemler Yöetmeliğnin;

Defterlerle ilgili ・Genel Esaslar・ baĢılı79 uncu maddesinde; "...
defterlerde kazıtıve silinti yapıamaz. ... kayılarda düzeltilmesi gereken yanlıĢılar yapıısa, bunları okunacak Ģkilde üstü çizildikten sonra doğusu yazıı ve ilgili personel tarafıdan paraf olunur ...",

・Üe Kayı Defteri・ baĢılı67 nci maddesinde; "... oda üyeliğne kabul edilen üyenin, üye kayı beyannamesinde oda tarafıdan doldurulan bilgiler yazıı ve ayrıa üyenin bir fotoğafıyapıĢııı. Odaya kaydolan üye, bu defterde kendisine ait yeri imzalar. Ġza bilmiyor ise usulüne göre parmağııbasar.",

・Kayı ĠĢemi・ baĢılı12 nci maddesinin birinci fırasıda;"... Durumu uygun görülenlerin odaya kayılarıiçin yönetim kurulunca karar alıı ve üye kayı defterine kaydıyapıı." hüülerine yer verilmiĢir.

Bu açılamalar çrçvesinde; 5362 sayııKanun kapsamıda oluĢurulan esnaf ve sanatkarlar odalarıda üe kayı defterleri ve yöetim kurulu karar defterleri tutulmakta olup, bu defterler sigortalıığ esas teĢil eden kayıları temininde öemli rol oynamaktadı. Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 31 / 63

Kayıları incelenmesi sıasıda, öellikle yeni tarihli intikal ettirilen, ancak, eskiye döü hizmet içren belgelerin değrlendirilmesinde, yukarıa belirtilen Kanun ve ilgili mevzuatın gö öüde bulundurulmasıgerekmektedir.

5362 sayııEsnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluĢarıKanununun ve 1479 sayııBağ-Kur Kanununun ilgili mevzuatlarıçrçvesinde kayıları değrlendirilmesi ve inceleme yapıan meslek kuruluĢ ile ilgili olarak yapıacak incelemelerde;

Ġk olarak üe kayı defterinin noter tasdik tarihine bakıması kesinlikle noter tasdik tarihinin, üe kayı tarihinden öcesini kapsaması üe kayı defteri ile yöetim kurulu karar defterinin birbirini teyit etmesi,

Ġcelenen kayı ile ilgili üenin, odada dosyasıı olup-olmadığıı tespit edilmesi, (Üe kayı beyannamesi var mıveya Oda kaydıı sona erdiğne dair dilekç olup-olmadığı)

Ġgili üe kayı defterinde veya yöetim kurulu karar defterinde kazıtı silinti olup-olmadığıı araĢııması, incelenen kaydıiçren tarihin müeselsil sıa takip edip-etmediğ,

Ġceleme yapıan üe ile ilgili olarak ilgili esnaf ve sanatkarlar odasıı genel kurul listelerinin temin edilerek ismin listeden teyit edilmesi, (ilgili meslek odasıdan, Sanayi Ticaret Ġ Müülüğüden veya Esnaf ve Sanatkarlar Birliğnden)

Ġceleme yapıan meslek kuruluĢnun faaliyetine destek oluĢuracak resmi kurum ve kuruluĢarıdan ilgili belgelerin temin edilmesi (Öneğn; at arabacıar içn Trafik Denetleme ġbe Müülülerinden belge veya Belediye Sinyalizasyon Daire BaĢanlığıdan belge, Seyyar Pazarcıar içn Belediyeden belge vb.)

Sosyal güenlik il müülülerinden eski tarihli ・Bağ-Kur・a Girecek Üeler Listesi・nin temin edilmesi,

Tetkik edilecek kayı noter tasdik tarihinden öceki bir kaydıiçriyorsa, kesinlikle orijinal defterin ibrazıı istenmesi, (Öneğn; incelenecek kayı 1/1/1985 tarihli bir kayı ise ve bu kaydıiçren üe kayı defteri veya yöetim kurulu karar defteri 1/5/1991 tarihli noter tasdikli ise mutlaka 1/1/1985 tarihi veya öcesini içren noter tasdik numaralıdefterin ibrazıistenilmelidir.)

Defterde yer alan yazıarı karakterlerine veya adreslere dikkat edilmesi, (Öneğn; üe kayı defterinde inceleme yapıan kiĢnin eski adresi olmasıgerekir)

Odada göev yapan ve defterlere kayı yapan kiĢlerin yaptılarıkayılardaki yazıarı göeve baĢadılarıtarihten öceleri kapsayı-kapsamadığıı incelenmesi, (Öneğn; A Meslek kuruluĢnun Genel Sekreteri A Odasıa 1/1/1990 tarihinde göeve baĢamıĢ, ancak ilgili çlıĢnı üe kayı defterinde veya yöetim kurulu karar defterinde yazıı1/1/1990 tarihinden öceyi içriyorsa sorun bulunmaktadı)

Üe kayı defterinde veya yöetim kurulu karar defterlerinde boĢsatı veya boĢsayfa olup-olmadığıı incelenmesi,
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 32 / 63

Yöetim kurulu karar defterlerindeki yöetim kurulu kararlarıdaki imzaları, bir öceki ve bir sonraki yöetim kurulu kararlarıdaki imzalar ile benzerliğnin olup-olmadığıı incelenmesi,

gerekmektedir.

Bu hususları dıĢıda;

Vergi ve esnaf sicil kaydıolmayı sadece meslek odasıkaydıdan Kuruma kayı ve tescili yapımıĢsigortalıarı dosyalarıa öellikle dikkat edilmesi,

Kuruma kayı ve tescilin yapıdığıtarih ile meslek odasıkaydıaynıtarihi içriyorsa veya 3 aylı süe içrisinde tescili yapımıĢise bu dosyaları sorunsuz dosya kapsamıda değrlendirilmesi,

Prim öemeleri düenli ise dosyanı sorunsuz dosya kapsamıda değrlendirilmesi,

Vergi ve esnaf sicil kaydıile desteklenmiĢsigortalıara ait dosyaları sorunsuz dosya kapsamıda değrlendirilmesi, ancak sigortalıı hiçöemesi yoksa, meslek odasıkaydıeski tarihli olup Kuruma yeni tescil yapımıĢise, vergi kaydıdestekli ise vergi dairesine yazıĢa yapıması esnaf sicil destekli ise esnaf sicil kaydıı teyit edilmesi,

Vergi kaydısona ermekte, ancak vergi kaydıı sona ermesine yakı veya vergi kaydısona erdikten sonraki bir tarihte meslek odasıkaydıbaĢıor ve vergi kaydıı sona ermesinden sonra meslek odasıkaydıdevam ediyorsa sorunlu dosya kapsamıda değrlendirilmesi,

Vergi kaydıda yer alan meslek grubunun dıĢıda bir meslek odasıkaydıibraz edilmiĢise sorunlu dosya kapsamıda değrlendirilmesi, (vergi kaydıveya esnaf sicil kaydıdestekli değlse)

hususlarıa da dikkat edilerek, sosyal güenlik kontrol memurlarıa defter ve kayı inceleme yetkisi verildiğnden, hem 5510 sayııKanunun yüülü tarihinden öce hem de sonra kendi nam ve hesabıa bağısı çlıĢnlar ve tarı sigortalıarıile ilgili olarak meslek odalarıı kayılarıı incelenmesinde yukarıa belirtilen açılamalar doğultusunda iĢem yapıacaktı.

3.2.5. Genç ve çocukları bildirimi

5510 sayııKanunun geçci 7 nci maddesinin son fırasıda; 30/4/2008 tarihinden öce iĢ girenlerin emeklilik Ģrtlarıda iĢ girilen tarihteki kanun hüüleri, 30/4/2008 tarihinden sonra iĢ girenlerin emeklilik Ģrtlarıda ise 5510 sayııKanun hüülerinin dikkate alımasıögöümüĢü.

Buna göe; sö konusu madde hümüe istinaden yapıan bildirimlerin gerçk olup olmadığıkonusunda; öcelikle, 30/4/2008 tarihinden sonra iĢ baĢama olarak göterilen bildirimlerle ilgili inceleme yapımayacak, iĢ giriĢbildirgeleri 30/4/2008 tarihinden öce veya sonra verilmekle birlikte iĢ giriĢtarihi bu tarihten öce göterilen giriĢerle ilgili inceleme yapımasısağanacaktı.

Diğr taraftan, hayatı olağn akıĢıa uygun olmayan ve zorlamalarla bir çcuğn gerçk çlıĢa olmadan kayı bazıda sigortalıgöterilmesi ihtimali karĢııda, bu konuda fiili
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 33 / 63

denetim yapımak suretiyle bunları sigortalıılarıı gerçk olup olmadığıı araĢıımasıhususu daha öce Sosyal Sigortalar Genel Müülüğünce talimatlandıımıĢı Bu konuda yapıan denetimler; aĢğıa belirtilen hususlara riayet edilerek sonuçandııacaktı.

506 sayııSosyal Sigortalar Kanununun müga 2 nci maddesinde; ・Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaçiĢeren tarafıdan çlıĢııanları Kanuna göe sigortalısayıacağı, müga 6 ncımaddesinde ise ・ÇlıĢııanları iĢ alımalarıile kendiliklerinden sigortalıolacakları hüüleri yer almakta, dolayııla, anıan Kanun hüülerinde yaĢkonusunda herhangi bir sıılama yer almamaktadı.

Buna karĢı; çcukları çlıĢa hayatıda fiili olarak çlıĢalarıı, hayatı genel akıĢıiçrisinde istenen ve beklenen bir olgu olduğ düĢüüemeyeceğnden, gerek uluslararasısöleĢeler, gerek Anayasa hüüleri ve gerekse de bazıKanunlarla, çcukları belli Ģrtlar altıda çlıĢalarıögöümüĢve çcukları sağı ve sosyal hayatlarııolumsuz yöde etkileyecek unsurlarıöleyici mekanizma ve sıılamalar getirilmiĢir.

Buna göe;

Anayasanı 50 nci maddesinde ・Kimsenin, yaĢıa, cinsiyetine ve güüe uygun olmayan iĢerde çlıĢııamayacağı küçüler ve kadılar ile bedeni ve ruhi yetersizliğ olanları çlıĢa Ģrtlarıbakııdan öel olarak korunacağı hümüyer almakta olup, Anayasa hümüile küçüler sağı ve sosyal bakıdan koruma altıa alımıĢı.

4857 sayııĠĢKanununun 8 inci maddesinde iĢsöleĢesi; ・bir tarafı (iĢç) bağılıolarak iĢgömesi, diğr tarafı da (iĢeren) üret öemesi・ olarak tanılanmıĢ benzer tanı Borçar Kanununun 313 ücümaddesinde de yer almıĢı. Tanıdan da anlaĢıacağıüere, sigortalıı içn esasen bir iĢsöleĢesinin bulunması iĢçnin çlıĢasıve iĢerenin de bunun karĢıığıda üret öemesi gerekmektedir.

Ayrıa, ĠĢKanununun 71 inci maddesinde genel olarak onbeĢyaĢııdoldurmamıĢçcukları çlıĢalarıa kıılama getirilerek, ondöt yaĢııdoldurmuĢve ilköğetimi tamamlamıĢolanları, bedensel, zihinsel ve ahlaki geliĢelerine ve eğtime devam edenlerin okullarıı devamıa engel olmayacak hafif iĢerde çlıĢıımalarıa imkan tanımıĢı.

Diğr taraftan ĠĢKanununun 72 nci maddesi ile maden ocakları kablo döĢmesi, kanalizasyon ve tüel inĢatıgibi yer altıda ve su altıda çlıĢıacak iĢerde, 18 yaĢııdoldurmamıĢerkek ve her yaĢaki kadıı çlıĢıımasıyasaklanmıĢı. Ayrıa, bu madde hümüe aykııdavranan iĢerenler içn idari para cezasıögöümüĢü.

Ġköğetim ve Eğtim Kanununun ・ÇlıĢıma Süeleri ve Yasaklarınıdüenleyen 59 uncu maddesinde, ・Ġköğetim çğıda olup da zorunlu temel öğetime devam etmeyenlerin resmi ve öel iĢerlerinde veya her ne biçmde olursa olsun çlıĢımayıgerektiren baĢa yerlerde üretli veya üretsiz çlıĢıımalarıı yasak olduğ・ belirtilmiĢir. Bu Kanuna istinaden çıarıan Çcuk ve GençĠĢçlerin ÇlıĢııma Usul ve EsaslarıHakkıda Yöetmelikte ise; onsekiz yaĢııdoldurmamıĢçcuk ve gençiĢçler bakııdan yasak olan iĢer ile onbeĢyaĢııtamamlamıĢ ancak onsekiz yaĢııtamamlamamıĢgençiĢçlerin çlıĢasıa izin verilecek iĢer, ondöt yaĢııbitirmiĢve ilköğetimi tamamlamıĢçcukları çlıĢııabileceğ hafif iĢerle ilgili hüüler yer almıĢı.
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 34 / 63

Yöetmeliğn 4 ücümaddesinde; ・gençiĢç・, ・15 yaĢııtamamlamıĢ ancak 18 yaĢııtamamlamamıĢ, ・çcuk iĢç・ de ・14 yaĢııbitirmiĢ ancak 15 yaĢııdoldurmamıĢve ilköğetimini tamamlamıĢ kiĢ olarak tanılanmıĢı.

AynıYöetmeliğn 12 nci maddesi ile ayrıa, iĢerene, çcuk ve gençiĢçnin velisi veya vasisi ile yazııiĢsöleĢesi yapma zorunluluğ getirilmiĢir.

・Ġtihdama Kabulde Asgari YaĢa iliĢin Tükiye・nin de taraf olduğ 138 sayııILO SöleĢesinin 2 inci maddesinin birinci fırasıda; ・Bu söleĢeyi onaylayan her üe ükenin, onay belgesine ekleyeceğ bir açılamayla kendi ükesinde ve kendi ükesinde kayılıbulunan ulaĢı araçarıdan istihdama ve çlıĢaya kabul içn asgari yaĢsııııbelirleyeceğ, bu söleĢenin 4 ve 8 inci maddeleri saklıkalmak üere, hiçkimsenin bu yaĢı altıda herhangi bir meslekte istihdama ve çlıĢaya kabul edilemeyeceğ・, üçücüfırasıda ise ・Birinci fıraya göe belirlenen asgari yaĢsıııı, zorunlu eğtim yaĢıı bittiğ yaĢı altıda ve her halüarda 15 yaĢı altıda olmayacağı belirtilmiĢir.

Ayrıa, Yargıay Genel Kurulunun 1991/9-170 Esas ve 1991/168 Nolu Kararıile önek bir dava süecinde ・13 yaĢıdan küçü çcuklarla iĢsöleĢesi kurulmasıa imkan bulunmadığıa, böle bir söleĢenin yapısa dahi geçrli sayımayacağıve yok hümüde sayıacağıa・ karar verilmiĢir.

Açılanan hususlar çrçvesinde; sosyal güenlik mevzuatıda yaĢkonusunda herhangi bir sıılama olmamakla birlikte, Tükiye・nin de taraf olduğ 138 sayııILO SöleĢesi ile Anayasa, 4857 sayııĠĢKanunu, Ġköğetim ve Eğtim Kanunu ve Çcuk ve GençĠĢçlerin ÇlıĢııma Usul ve EsaslarıHakkıda Yöetmelik hüüleri bir arada değrlendirildiğnde; bu konuda sadece 506 sayııKanunda bu konuda sıılama olmadığıhususunun gerekç göterilemeyeceğ noktasıdan hareketle; ・15 yaĢııdoldurmamıĢçcuklarıı genel kural olarak çlıĢalarıı mükü olamayacağı ancak, sadece 14 yaĢııdoldurmamakla birlikte ilköğetimi tamamlamıĢolanları hafif iĢerde çlıĢııabileceğ, bunlar içn de mutlaka veli ve vasilerinin onayıile düenlenmiĢyazııbir iĢsöleĢesinin bulunmasıgerektiğ・ bilgileri gö öüde bulundurulacaktı.

Sonuçolarak; ilgililerin beyanlarıda dikkate alıarak, yukarıa belirtilen hususlar çrçvesinde, bu konuda tespit yapııken, çlıĢanı fiili olup-olmadığıa bakıarak karar verilmesi uygun olacaktı.

3.2.6. Merkez TeĢilatıda, sosyal güvenlik denetmenlerinin/sosyal güvenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güvenlik kontrol memurlarıı iĢve iĢemlerinin takibi

Sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güenlik kontrol memurlarıı gerek çlıĢaları gerekse düenledikleri raporlar üerine üitelerimizce yapıan iĢemlerin sonuçarıGenel Sağı SigortasıGenel Müülüğüile Sosyal Sigortalar Genel Müülüğüce izleneceğnden; sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güenlik kontrol memurlarıı;

3.2.6.1. Aylı performanslarıa ait, öneğ bu Genelge ekinde yer alan tablonun her ay içn düenlenerek en geçiliĢin olduğ ayıtakip eden ayı onuncu güüe kadar, Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 35 / 63

3.2.6.2. Kayı dıĢıiĢeri ve sigortalıarı tespitine yöelik çlıĢaları sayıal sonuçarıa ait üçr aylı (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylü, Ekim-Aralı) döemler içn Üitelerce düenlenecek öneğ Genelge ekinde bulunan tablonun iliĢin olduğ üçücüayıtakip eden ayı onuncu güüe kadar, ilgisine göe Genel Sağı SigortasıGenel Müülüğüile Sosyal Sigortalar Genel Müülüğüe göderilmesi sağanacaktı.

3.2.7. Diğr Hususlar

3.2.7.1. ALO 170 ÇalıĢa ve Sosyal Güvenlik ĠetiĢm Merkezi

1.F.7.1.1.
ALO 170 ÇlıĢa ve Sosyal Güenlik ĠetiĢm Merkezi kanalıla kayı dıĢıistihdamla ilgili olarak gelen ihbar ve Ģkayetler, doğudan sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikal ettirilmeyecek, gelen bilgilerden öcelikle üitelerimizin ilgili servislerince sigortalıı kontrolüyapımasısonucu, sigortası olanları tespitini takiben yeterli bilgilerin olmasıhalinde resen tescil iĢemi yapıacak, res・en tescil iĢemi içn yeterli bilgi olmamasıdurumunda ise konu, ancak bu aĢmadan sonra sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikal ettirilecektir.

3.2.7.1.2. Ayrıa, ALO 170 ÇlıĢa ve Sosyal Güenlik ĠetiĢm Merkezinden gelen isimsiz ve adresi olmayan ihbar ve Ģkayetlerle ilgili iĢem ve denetim yapımayacak, bilgilerin tamamlanmasıiçn bu tü ihbar ve Ģkayetler Bası ve Halkla ĠiĢiler MüĢvirliğne göderilecektir.

3.2.7.1.3. ALO 170 ÇlıĢa ve Sosyal Güenlik ĠetiĢm Merkezinden gelen ihbar ve Ģkayetler birden fazla üitenin sorumluluğndaki iĢerini ilgilendirmesi durumunda, diğr üitede yapıacak iĢemler içn konunun yölendirme menüüden derhal ilgili üiteye göderilmesi sağanacaktı.

3.2.7.2. Ġbar ve Ģkayet dilekçeleri

ALO 170 ÇlıĢa ve Sosyal Güenlik ĠetiĢm Merkezi, diğr kamu kurumları kolluk kuvvetleri v.b. birimlerden gelen ihbar, Ģkayet ve yazıar; evrak kayı servisi tarafıdan iĢeri sicil numarasıbelirtilmiĢise ilgili iĢeren servisine, belirtilmemiĢise tescil servisine göderilecektir. ĠĢeren/tescil servisleri gelen ihbar/Ģkayet dilekçsini inceleyecek aynıiĢeri hakkıda, aynıgerekç ile Rehberlik ve TeftiĢBaĢanlığımüettiĢ/sosyal güenlik denetmeni/ sosyal güenlik denetmen yardıcıısosyal güenlik kontrol memuru tarafıdan denetimi ya da inceleme yapımıĢise, bu Ģkayet ve yazıar müerrer iĢem yapımamasıaçııdan sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine göderilmeyecektir.

3.2.7.3. Adres tespitine iliĢin mucipler

Adres tespiti iĢemlerinin ifasıiçn zorunlu haller hariç mucip çıarımasıyoluna gidilmeyecek, mükü olduğ takdirde bu tü talepler iĢeri dosyasıdan takibe alıarak emniyet ve jandarma teĢilatları vergi daireleri, muhtarlılar, ilgili mesleki kuruluĢarıve adresi araĢııan Ģhsı iĢnin öelliğne göe ilgili göüen kuruluĢarla yapıacak yazıĢalarla sonuçandıımasıyoluna gidilecektir. Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 36 / 63

3.2.7.4. ĠĢat ruhsatları

ĠĢat iĢerleri ile ilgili olarak belediyelerden gelen her ruhsat içn sosyal güenlik denetmenlerine/yetkili sosyal güenlik denetmen yardıcıarına/sosyal güenlik kontrol memurlarıa inceleme yaptıımayacak, ancak, ruhsatlarıtanzim edenlerden gerekli bilgilerin alıamamasıveya baĢa bir yol kalmamasıhalinde konu, sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikal ettirilecektir.

3.2.7.5. Genelge, toplu talimat ve e-posta talimatları

Denetim ve sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik kontrol memurlarıı iĢve iĢemleri ile ilgili Sosyal Sigortalar Genel Müülüğüce göderilen genelge, toplu talimat ve e-posta talimatlarıı geciktirilmeden sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservisine intikali sağanacaktı.

Diğr taraftan, Hizmet Sunumu Genel Müülüğüce, sosyal güvenlik il müülüğünde/sosyal güenlik merkezinde göev yapan sosyal güenlik denetmen ve yardıcıarına/sosyal güenlik kontrol memurlarıa, denetmen@sgk.gov.tr/kontrolmemuru@sgk.gov.tr adresi (denetmen ve denetmen yardıcıarıiçn oluĢurulacaktı) ile Outlook Web uzantıımail grubu oluĢurulmuĢolup, sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik kontrol memurlarıı iĢve iĢemleri ile ilgili talimatları bu adrese göderileceğ hususu dikkate alıarak, Outlook adresi bulunmayan ilgili personelin de bu guruba dahil edilmesi içn Hizmet Sunumu Genel MüülüğüSosyal Sigorta YazıılarıDaire BaĢanlığıa talepte bulunulmasıgerekmektedir.

3.2.7.6. Tereddüde düĢlen konular

Sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güenlik kontrol memurlarıı iĢve iĢemleri ile ilgili genel nitelikli olmak üere tereddüe düĢüen konularda gerekli hallerde ilgili genel müülüğü göüĢüalıacak ve bu tereddülükonulardan ilgili genel müülüğü vasıasıla diğr üitelerin de bilgilendirilmesi sağanacaktı.

4. DENETĠ ĠġVE ĠġEMLERĠĠ BASĠLEġĠĠMESĠ

Bilindiğ üere, Sosyal Güenlik Denetmenleri Yöetmeliğnin 24 ücümaddesinde ve Sosyal Güenlik Kurumu BaĢanlığıSosyal Güenlik Kontrol MemurlarıYöetmeliğnin 9 uncu maddesinin birinci fıralarıda sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıı göevleri sayımıĢı.

Sosyal Güenlik Denetmenleri Yöetmeliğnin 24 ücümaddesinin birinci fırasıı (b) bendi ile Sosyal Güenlik Kontrol MemurlarıYöetmeliğ gereğnce ve Kurum BaĢanlı Makamıı 18/12/2008 tarihli Olur・u üerine sosyal güenlik kontrol memurlarıca kayı ve belge incelemesi de yapımaya baĢanmıĢve Makam Olur・u tarihinden öce Rehberlik ve TeftiĢBaĢanlığıda bulunan ve incelenmesine baĢanmamıĢolan, kayı ve belge incelemesini içren denetim muciplerinin de üitelere devredilmesi ögöümüĢü.

Kayı ve belge incelemesi yetkisinin verilmesini takiben ilgili Yöetmelik hüülerine göe, ・defter ve kayı incelemesi・ni de içren öü ve maluliyetle sonuçanan iĢkazasıve meslek
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 37 / 63

hastalığıhalleri dıĢıdaki olayları soruĢurulmasıve hastalı iddiasıolaylarıda sosyal güenlik denetmenlerince/yetkili sosyal güenlik denetmen yardıcıarınca/sosyal güenlik kontrol memurlarıca incelenecektir.

Sosyal güenlik denetmenlerine/yetkili sosyal güenlik denetmen yardıcıarına/sosyal güenlik kontrol memurlarıa verilen defter ve kayı inceleme yetkisi ile ilgili olarak bu tü denetim iĢerinden bir böüüü de esasen fiili denetime gerek olmadan idarece sonuçandııabilecek iĢemleri kapsadığıanlaĢımıĢı.

Bu çrçvede; sosyal güenlik denetmenlerinin/sosyal güenlik denetmen yardıcıarıı/sosyal güenlik kontrol memurlarıı iĢyüüü azaltıması denetim iĢve iĢemlerinin zamanıda ve sağılıbir Ģkilde yüüümesi, emek ve zaman kaybıı öüe geçlerek daha etkin bir denetim yapımasıiçn, fiili denetim yapımaksıı sonuçandııabilecek denetim istem yazıarıı, üitelerce değrlendirilmesinden sonra denetim yaptıımasıa karar verilmiĢolup, uygulamanı usul ve esaslarıaĢğıa belirlenmiĢir.

4.1. Bekleyen ve henüz incelenmesine baĢanımamıĢdenetim istem yazıarı

4.1.1- Komisyonun kurulması

Ġ müü yardıcııveya merkez müüübaĢanlığıda; sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik kontrol memurlarıservis sorumlusu, prim tahakkuk ve tahsilat, emeklilik servisi ile kıa vadeli sigortalar servisi Ģflerinden oluĢn bir komisyon kurularak bu komisyonca; bekleyen ve incelenmesine baĢanmamıĢdenetim mucipleri bir araya getirilerek konularıa göe tasnifi ve denetim istem yazıarıı aĢğıa belirtilen usul ve esaslar doğultusunda değrlendirilmesi yapıarak, sosyal güenlik denetmenlerince/sosyal güenlik denetmen yardıcıarınca/sosyal güenlik kontrol memurlarıca fiili olarak denetim yapıı yapımayacağıa karar verilip, denetime gerek göümeyenlerin komisyonca sonuçandıımasısağanacaktı.

4.1.2. Komisyonun çalıĢa esasları

4.1.2.1
Öel bina inĢatıve benzeri iĢer hariçolmak üere, iĢerinin faal olup olmadığıa iliĢin denetim istem yazıarı Komisyonca ilgili vergi dairesinden sorularak iĢerinin vergi kayılarıa göe faal olmadığıı (faaliyetlerine son verildiğnin) belirlenmesi durumunda fiili denetim yapımayacaktı.

4.1.2.2. ĠĢolu kodu tespiti ve değĢklikleri içn fiili denetim yapımasıa devam edilecektir.

4.1.2.3. ĠĢerinin intikali durumunda, mahkemeden mirası ret veya kabul edildiğne dair alıacak ve ibraz edilecek belgeye göe iĢem yapıarak, bu tü iĢer denetime verilmeyecektir.

4.1.2.4. ĠĢerinin devri veya nakli durumunda ise aksine bir tereddü olmadığımüdetç üitece iĢerenin beyanıa göe iĢem yapıarak denetim istenmeyecektir.

4.1.2.5. Sigortalıı durum tespiti içn gelen ihbar ve Ģkayet dilekçlerinde, gerekli bilgileri içrmeyenler ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayııDilekç Hakkıı KullanımasıDair Kanuna uygun olmayan dilekçler dikkate alımayacaktı. Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 38 / 63

Ġbar ve Ģkayet dilekçlerinin usulüe uygun ve istenilen bilgileri içrmesi durumunda ise öcelikle, üitece tescil ile aylı prim ve hizmet kayılarıdan, ilgilinin Kuruma bildiriminin olup olmadığıaraĢııacak, olmamasıveya iddiayıkarĢıamamasıdurumunda ikinci aĢmada kamu kurum ve kuruluĢarıdan istenecek ve alıacak bilgilerle fiili denetim yapımadan iĢn sonuçanmasısağanacaktı.

Örneğn: Bir süüükursunda çlıĢa olduğ ihbar ve Ģkayeti içn Milli Eğtim Ġ Müülüğüden bilgi alıarak iĢem yapımasıgibi.

4.1.2.6. Konusu hizmet alııolan ihaleli iĢerde (temizlik, güenlik ve bakı-onarı iĢeri vb.) öcelikle Kurumun tescil ile aylı prim ve hizmet kayılarıdan araĢıma yapıarak, gerek ihbar ve Ģkayete konu kiĢnin Kuruma kayılıolup olmadığıa bakıacak gerekse söleĢedeki iĢç sayııdaki tereddülerin giderilmesi sağanacaktı.

Kurum kayılarıdan tespit yapıamamasıve tereddüü giderilememesi durumunda, ilgili ihale makamıile temasa geçlerek, alıacak bilgiye göe denetim yapımadan üitece iĢn sonuçandıımasısağanacaktı.

Ġale makamıdan alıan bilgilerin değrlendirilmesinde; belgelerde kayılısigortalıarı dıĢıda sigortalıçlıĢııdığıanlaĢıan kiĢlerle ilgili belgeler iĢerenlerden bir ay süeli tebligatla istenecek ve denetim yapımadan iĢer sonuçandııacaktı.

4.1.2.7. Kanuni verilme süesi geçrildikten sonra Kuruma verilen prim belgeleri içn öcelikle iĢerin, Sosyal Sigorta ĠĢemleri Yöetmeliğnin ilgili maddesine göe sonuçandıımasısağanacaktı. Sonuçandııamamasıhalinde inceleme yoluna gidilecektir.

4.1.2.8. SigortalıiĢ giriĢbildirgelerinde iĢ giriĢtarihi olarak 31/6/2009 yerine 6/31/2009 yazımasıveya iĢ giriĢtarihinin doğm tarihi olarak yazımasıĢklindeki ・maddi hata・lara iliĢin itirazlar denetim yapımadan sonuçandııacaktı.

4.1.2.9. ĠĢkazasıve meslek hastalığıolaylarıda, öcelikle konunun değrlendirilmesi yapıarak, olayı incelenmesinin Rehberlik ve TeftiĢBaĢanlığıtarafıdan mıyoksa üitece mi yapıacağıa karar verilecektir.

Bu çrçvede; incelemenin üitece yapımasıa karar verilmesi durumunda konu ile ilgili Bakanlı iĢmüettiĢerince düenlenen rapor varsa bu rapor, inceleme iĢmüettiĢerince devam ediyorsa rapor beklenerek olayı iĢkazasıolup olmadığıa ayrıa denetim yapımadan karar verilecek ve denetim sadece ・üret tespiti・ açııdan yaptııacaktı. Ancak, iĢmüettiĢerince düenlenen raporlarda, sigortalıa öenen üret sigorta primine esas asgari tutar olarak tespit edilmiĢe, ayrıa bunun içn de denetim yapımasıa gerek duyulmayacaktı.

Bekleyen denetim istem yazıarı oluĢurulacak komisyonca yukarıa belirtilen usul ve esaslar ile komisyonun inisiyatifinde belirlenecek diğr usul ve esaslara göe değrlendirilmesi sonucunda, komisyonca sonuçandııan ve sosyal güenlik denetmenleri/sosyal güenlik denetmen yardıcıarısosyal güenlik kontrol memurlarıca incelenmesine karar verilen denetim istem yazıarısayıarıı Genelgeye ekli tablodaki formata göe hazılanarak göderilmesi sağanacaktı.
Adres : MithatpaĢ Cad. No: 7 Sıhiye, 06430, ANKARA AyrıtıBilgi : R. LEVENT Daire BaĢanıV. Telefon : 0312 431 23 48 Faks : 0312 431 73 19 www : http://www.sgk.gov.tr e-posta : izlemedegerlendirme@sgk.gov.tr 39 / 63

5. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGE VE GENEL YAZILAR

Genelge ekinde yer alan (Ek:15) tabloda belirtilen genelgeler ile genel yazıar bu Genelgenin yüülüğ girdiğ tarih itibariyle yüülüten kaldıımıĢı. Sö konusu genelgeler ile genel yazıar yüülü döemlerindeki iĢve iĢemlerde kullanıabilecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereğni rica ederim. M. Emin ZARARSIZ
Kurum BaĢanı

twitter.com/vergivekanunlar
http://vergivekanunlar.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı